TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
 
 
 
 
 

TEB Tarihçe Özet
  |   TEB Tarihçe Detay   |   TEB Tanıtım Filmi
 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KRONOLOJİK TARİHÇESİ

 

02.02.1956 tarih ve 9223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ve 21.05.1956’da Ankara’da ilk Büyük Kongre yapılana kadar geçen süre içinde mesleki kurumsallaşmamız çeşitli aşamalardan geçmiştir.

Bunları kısaca üç bölüm altında şu şekilde toplayabiliriz:

 1. Meşrutiyetten önce
 2. Meşrutiyet devri
 3. Cumhuriyet devri

 

Bu dönemlerdeki önemli tarihler ve meslek hayatımızın geçirdiği evreler özetle şöyledir.

1.MEŞRUTİYETTEN ÖNCE

14 Mayıs 1869         Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane, Karl Ambros Bernard tarafından II.Mahmut devrinde açıldı.

5 Mart 1840            Ahmet Mustafa Efendi’nin ilk Türk Eczacısı olarak mezuniyeti

Mart 1867               Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye’nin (Askeri Tıbbiye) kuruluşu

1870                      İdare-i Tıbbiye-i Mülkiye Nizamnamesi

22 Temmuz 1871      İdare-i Umumiye-i Tıbbiye Nizamname 3.Maddesine göre Belediye Eczaneleri diplomalı eczacılar tarafından idare olunmak üzere açılabilecek

1872                      Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye’den ilk eczacı olarak Yasef Moiz’in mezun olması

8 Mayıs 1885           Ecza Ticareti Hakkında Nizamname

17 Nisan 1888                   Memleket Ettibası ve eczacılar hakkında nizamnamenin yayınlanması

2.MEŞRUTİYET DEVRİ

16 Eylül 1905           İlk Eczacı Mektebi’nin açılması ve müdürlüğe Dr.Mustafa Münif Paşa’nın atanması

1908                      Eczacı Hamdi, Ethem Pertev, Hasan Rauf ve Beşir Kemal Beyler Haliç Fenerinde ilk toplantıyı yaparak (250 kişi) Cemiyet kurma kararı aldılar.

 

Mart 1911               Arap harfleriyle çıkarılan ilk Eczacı Gazetesi’nin yayınlamaya başlaması

24 Mart 1911           Societe des Pharmaciennes de Empire Ottoman ortadan kalkarak Osmanlı Eczacılar Cemiyeti kuruldu.

7 Nisan 1911           Osmanlı Eczacılar Cemiyeti Başkanlığı’na Ahmet Refik Bey çoğunlukla seçildi.

Mayıs 1911             Genç Kimyager Gazetesi yayınlanmaya başladı.

1914                      Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla cemiyetin faaliyeti durdu.

 

3.CUMHURİYET DEVRİ

13 Haziran 1924       Eczacılar Cemiyeti’nin ilk kongresi

Eylül 1925               Kadırgadaki Eczacı Mektebinin Beyazıt’a taşınması

1 Aralık 1926           Kongre’de Cemiyetin adı Türkiye Eczacıları Cemiyeti oldu ve bir yardım sandığı kuruldu.

29 Haziran 1928       İstanbul ve Ankara’daki eczacıların tartışmaları sonucu, Türkiye Eczacıları Cemiyeti’nin adı İstanbul Eczacıları Cemiyeti olarak değiştirildi.

19 Mart 1929           Cemiyet tekrar eski adını aldı ve eczane sahibi olmayan eczacılar cemiyetten çıkarıldı.

 

28 Mart 1929           Türk Farmakolog Birliği’nin kuruluş müsaadesi Vilayetten alındı. Kurucular; Adil, Behçet, Reşad, Cevat Pelin, A.Kemal Tan, Ziya Nuri, Sadullah, Hulki Göknar, İsmet Somer, Naşit Baylav, Muzaffer Dinçol, Selahattin Tandal, İsmail Hakkı, Hamdi Sanal, Hasan Derman.

22 Ağustos 1930      Türk Farmakolog Birliği’nin ilk kongresi yapıldı. Kongre Başkanlığında Ecz.Süreyya Bey seçildi, kendi yaşının gereği olarak başkanlığa İsmet Somer beyi teklif etti. Kabul edildi.

İdare Heyetine (gizli oyla); İsmet Somer, Naşit Baylav, Ahmet Hamdi, Muzaffer Haydar (Dinçol), Selahattin Tandal, Süleyman Turan, Hasan Derman, Hulki Göknar ve Hamdi Sanal beyler seçildiler.

13 Eylül 1932           Türk Farmakolog Birliği ve Türkiye Eczacıları Cemiyeti mensupları arasında bir yakınlaşma ile Türk Eczacıları Farmakologları adında kurulan cemiyetin adı Türk Farmakolog Birliği olarak kabul edildi.

31 Aralık 1933          Darulfünun’un feshi ve Eczacılık Mektebi’nin Tıp Fakültesi’nden ayrılarak Fen Fakültesi’ne bağlanması

26 Nisan 1935                   Farmakolog kelimesinin Latince olması nedeniyle Türkçeleştirilmesi düşünülerek Birliğin adı Türkiye Emgen Kurulu olarak değiştirildi.

1935                      Türkiye Eczane ve Laboratuar Sahipleri Kurumu kuruldu. Ancak bir sene sonra kapandı.

1938                      Türkiye Emgen Kurumu unvanı bırakılarak Türkiye Eczacıları Unvanı alındı. Sonradan yine Türkiye Eczacıları Cemiyeti tabiri benimsendi.

10 Nisan 1939                   Türkiye Eczacıları Cemiyeti unvanı Kongrede kabul edildi. Cemiyetin ilk kurucuları; Ecz.Beşir Kemal Pelin, Ecz.Ethem Pertev, Ecz.Eyyüp Sabri Bilgin, Ecz.Halil Asaf, Ecz.Halil Uluer, Ecz.Hasan Rauf, Ecz.İbrahim Halil Onultan, Ecz.Mehmet Kazım, Ecz.M.Kemal Narman, Ecz.Nahid Halid Tipi, Ecz.Şeref Arkan.

1939’DAN GÜNÜMÜZE KADAR GEÇEN DÖNEM:

1950                      Türkiye Ecza Depocuları Cemiyeti kuruldu.

Kurucuları; Antuvan Martayan, Selahaddin Kumdan, Vahit Demirkan, Hasan Derman, Bahri Diril, Moiz Pareli, Sarkis Haser.

Aynı yıl Türkiye Eczacıları Yardımlaşma Derneği; Zühdi Anıt, Necdet Şahin, Sait Hatemi Beyer, Sadettin Evliyazade, Tevfik Işıksal tarafından kuruldu.

9 Eylül 1954            Türkiye Eczane Sahipleri Derneği kuruldu.

Kurucuları; Ahmet Cevat Ahıska, Celal Elgun, Rıdvan Özerler, Nail Demirbağ, Niyazi Atakan, Kemal Müderrisoğlu, Ziya Nuri  Aka, Nizameddin Diler, Mükerrem Berksoy.

2 Şubat 1956          Türk Eczacıları Birliği’nin kuruluşu; 02.02.1956 tarih ve 9223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile Eczacılık hakiki hüviyetine kavuşmuştur.

21 Mayıs 1956         Ankara’da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Konferans Salonunda muhtelif cemiyetlere mensup eczacıların katılmasıyla, Bakan Dr.Nafiz Körez Başkanlığı altında ilk kongre yapıldı.

12 Aralık 1960          Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi kuruluş kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

4 Şubat 1961          İstanbul’daki Eczacı Mektebi’nin Fakülteye çevrilmesi kararı.

9 Temmuz 1961       1961   Anayasası

16 Kasım 1961         Eczacı Mektebi’nin fakülteye çevrilmesi kararı, İstanbul Üniversitesi Senatosundan geçti.

16 Aralık 1961          Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi faaliyete geçti.

15 Ocak 1962          Milli Eğitim Bakanlığı, Senato kararını onaylandı.

4 Kasım 1963           İstanbul’daki Eczacı Mektebi, fakülte olarak çalışmaya başladı.

Mesleğimiz 1.ve 2.Meşrutiyet zamanından Cumhuriyetin ilanına kadar 66 yıl tek bir tüzük ile idare edilmiştir. Cumhuriyetin ilanından 4 yıl sonra 964 sayılı kanun (24 Ocak 1927’de kabul edilmiş) ve 26 yıl sonra da 6197 sayılı kanun çıkmıştır. Bu zaman zarfında mesleğimiz muhtelif teşekküllerden olan Ettiba Odalarına, Ticaret ve Sanayi Odalarına bağlanmıştır. 02.02.1956 tarih ve 9223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile mesleğimiz tarihi hüviyetine kavuşmuştur. 1961 Anayasası’nın 122.Maddesi ve 1982 Anayasası’nın 135.Maddesi ile kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak tanımlanarak Anayasal bir kurum hüviyetini almıştır.

1961 Anayasası Madde 122:

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kanunla meydana getirilir ve organları kendileri tarafından ve kendi üyeleri arasından seçilir.

İdare, seçilmiş organları, bir yargı mercii kararına dayanmaksızın, geçici veya sürekli olarak görevinden uzaklaştıramaz.

Meslek kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri demokratik esaslara aykırı olamaz.

1982 Anayasası Madde 135:

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile, halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asil ve sürekli görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmaz.

Meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyet gösteremezler; siyasetle uğraşamazlar, siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler.

Siyasi partiler, sendikalar ve sendika üst kuruluşları; meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşları organlarının seçimlerinde aday gösteremezler ve belirli adayların leh ve aleyhlerinde faaliyette bulunamazlar ve propaganda yapamazlar.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kanunda gösterildiği şekilde devletin idari ve mali denetime tabiidir.

Amaçları dışında faaliyet gösteren ve siyasetle uğraşan meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevine, kanunun belirttiği merciin istemi üzerine, mahkeme kararı ile son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir.

Türk Devletinin varlık ve bağımsızlığının, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun huzurunun korunması ve Devletin Anayasa’da belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mahallin en büyük mülki bu organları geçici olarak görevden uzaklaştırabilir.

Görevden uzaklaştırma kararı; üç gün içinde mahkemeye bildirilir. Mahkeme görevden uzaklaştırma kararının yerinde olup olmadığına en geç on gün içinde karar verir.

1982 Anayasasının 135 inci Maddesinin üç, dört, beş, altı, yedi ve sekizinci fıkraları 23.07.1995 tarih 4121 sayılı Kanunla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.
Bu meslek kuruluşları ve üst kuruluşları organlarının seçimlerinde siyasi partiler aday gösteremezler.
Bu meslek kuruluşları üzerinde Devletin idari ve mali denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir.

Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevine kanunun belirlediği merciin veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir.

Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci meslek kuruluşlarını veya üst kuruluşlarını faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı, yirmidört saat içerisinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.

1967 – 68               Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı olarak Eczacılık Yüksek Okulu kuruldu.

18 Kasım 1968         Eskişehir Anadolu Eczacılık Fakültesi HASTAŞ Eczacılık Okulu olarak açıldı.

1968                      Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Anadolu Eczacılık Yüksek Okulu adı altında kuruldu.

1968 – 69               İzmir’de Özel Yakın Doğu Eczacılık Yüksek Okulu açıldı.

1969                      Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Yüksek Okulu’nun ilk öğrencileri eczacılık eğitimine geçti; ilk öğretim elemanları görevlendirildi, idari örgüt kuruldu.

1970 – 71               Özel Yakın Doğu Eczacılık Yüksek Okulu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlanarak Eczacılık Yüksek Okulu adını aldı.

1971                      Anadolu Eczacılık Yüksek Okulu 1472 sayılı yasa ile devletleştirilerek Ankara Eczacılık Özel Yüksek Okulu oldu.

1971                      Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Yüksek Okulu Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi oldu.

1975                      Ege Üniversitesi Eczacılık Yüksek Okulu Mart Ayında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi oldu.

1979                      Anadolu Eczacılık Yüksek Okulu A.İ.Tİ.A’ya bağlanarak A.İ.T.İ.A. Eczacılık Yüksek Okulu adını aldı.

2 Haziran 1979         HASTAŞ Eskişehir İ.T.İ.A. Eczacılık Yüksek Okulu oldu.

14 Ekim 1979           İ.T.İ.A. Eczacılık Yüksek Okulu Anadolu Üniversitesi adını aldı.

1982                      A.İ.T.İ.A. Eczacılık Yüksek Okulu 2809 SAYILI Yüksek Öğrenim Kurumları teşkilatının 41 sayılı Kanun hükmündeki karar ile Gazi Üniversitesi’ne bağlandı.

1982                      İstanbul’da açılan Özel Eczacılık Yüksek Okulu Marmara Üniversitesi’ne bağlanarak Marmara Eczacılık Fakültesi haline getirildi.

16 Mayıs 1983         69 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 25.01.1956 tarih ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun değiştirilmesi ve bu Kanuna üç ek madde eklenmesine karar verildi.

24 Şubat 1984                  25.Olağan Büyük Kongre’yi takiben 6643 sayılı yasanın 53.maddesinde 84 nolu Kanun hükmündeki kararname ile yapılan değişiklik sonucu Türk eczacıları Birliği Merkezi Ankara’ya taşındı.

8 Ocak 1985            6643 sayılı yasayı değiştiren 3154 sayılı Kanun kabul edildi.

5 Nisan 1985           Farabi Sokak No.35 adresindeki TEB binası satın alındı.

29 Mart 1990           Selanik Cad. No.41/11 adresindeki TEB Misafirhanesi satın alındı.

8 Mart 1995            6643 sayılı Yasaya değişiklik getiren 4078 sayılı Kanun kabul edildi.

31 Mayıs 1995         TEB Yardımlaşma Sandığı’nın Farabi Sokak No.17/1 adresindeki dairesi satın alındı.

17 Temmuz 1995      TEB Sosyal Tesisi inşa edilmek üzere Ümitköy-Çayyolu’ndaki arsa satın alındı.

2 Ekim 1995            Türk Eczacıları Birliği ve Eczacı Odaları Teşkilat, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

14 Ocak 1996          TEB 29.Olağan Büyük Kongresi’nde kabul edilen Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

16 Nisan 1996                   Türk Eczacıları Birliği ve Eczacı Odaları Teşkilat, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin adı Türk eczacıları Birliği Yönetmeliği olarak değişti.

8 Mayıs 1997           TEB 30.Olağanüstü Büyük Kongresi’nde kabul edilen Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

20 Haziran 1997       4276 Sayılı “Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına İlişkin Kanunların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında, Ek birinci maddesinin ikinci, yedinci ve sekizinci fıkralarında değişiklik yapıldı.

4 Temmuz 1997       Atatürk Üniversitesi’ne bağlı olarak Eczacılık Fakültesi açılması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
23 Ekim 1997           Türk Eczacıları Birliği Sosyal ve Kültürel Tesislerinin temeli atıldı.

21 Kasım 1997         Diyarbakır Eczacılar İlköğretim Okulu’nun temeli atıldı.

29 Mart 1998           Novagenix Bio Analitik Araştırma Merkezi’nin temeli atıldı.

28 Eylül 1998           Diyarbakır Eczacılar İlköğretim okulu açıldı, öğretime başladı.

25 Kasım 1999         Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

30 Ocak 2000          Novagenix Bio-Analitik Araştırma Merkezi hizmete açıldı.

13 Temmuz 2000      Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak Eczacılık Fakültesi açılması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

15 Kasım 2000         Cinsel Sağlık Eğitim ve Danışma Merkezi hizmete açıldı.

14 Mayıs 2001         Türk Eczacıları Birliği Sosyal ve Kültürel Tesisleri hizmete açıldı.

5 Haziran 2001         Eczacıların Büyük Mitingi Ankara Abdi İpekçi Parkı’nda düzenlendi.

1 Eylül 2001            Antalya, Giresun ve Tekirdağ olmak üzere üç ilde katılım payının maaşlardan kesilmesi uygulamasına başlandı.

18 Eylül 2001           Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında Reçete kontrol Birimleri kurulmasına ilişkin protokol imzalandı.

21 Eylül 2001           Yeditepe Üniversitesi’ne bağlı olarak Eczacılık Fakültesi kurulması kararı  Resmi Gazete’de yayımlandı.

1 Kasım 2001           Faktör ve kan ürünü reçetelerinin eczaneler arasında eşit dağıtımı uygulaması başladı.

28 Kasım 2001         İnönü Üniversitesi’ne bağlı Eczacılık Fakültesi açılması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

15-16 Ocak 2002     Eczane Kapama Eylemi

15 Ocak 2002          Emekli Sandığı’nda katılım paylarının kaynağından kesilmesi uygulaması başladı.

1 Şubat 2002          Kurumlara uygulanacak eczacı ıskontosu oranı %2,5 olarak belirlendi.

25 Ekim 2002           Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi hizmete açıldı.

1 Ocak 2003            Katılım payının kaynağından kesilmesi uygulaması, tüm Türkiye genelinde Maliye Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda başladı.

15 Mart 2003           Bağ-Kur emeklilerinde katılım payının kaynağından kesilmesi uygulaması başladı.

2 Nisan 2003           TEB Genel Merkezi ve Reçete Kontrol Ünitesi olarak kullanılacak olan Cinnah Cad. Willy Brandt Sokak No:9 adresindeki bina satın alındı.

14 Haziran 2003       Adana’da bulunan tarihi Mustafa Rıfat Gülek Eczanesi’nin aslına uygun restorasyonu tamamlanarak açılışı yapıldı.

19 Haziran 2003       İstanbul’da Gezici-Tır Eczane’nin açılışı yapıldı.

4 Temmuz 2003       Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Eczacılık Fakültesi açılması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

16 Eylül 2003           TEB Genel Merkez Binası ile Reçete Kontrol Ünitesi’nin açılışı yapıldı.

4 Eylül 2003            Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlı Eczacılık Fakültesi açılması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

14 Şubat 2004                  Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

1 Mart 2004            29.02.2004 tarih 25388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin 2004/6887 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından reçete ile satılmak üzere ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünlere uygulanacak KDV oranı %18’den %8’e indirildi.

3 Mart 2004            Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatları Hakkında Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

14 Nisan 2004                   Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

21 Temmuz 2004      3816 Sayılı, Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun’da değişiklik yapan 5222 sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

25 Kasım 2004         Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

9 Aralık 2004           Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

14 Aralık 2004          Kamu Kurumlarının Serbest Eczanelerden İlaç Alımına İlişkin Protokol imzalandı.

22 Aralık 2004          Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapan Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

1 Ocak 2005            29.12.2004 tarih 25685 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/8301 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, ilaçlar arasında reçeteli/reçetesiz ayrımı yapılmaksızın, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünlerin katma değer vergisi oranı %8’e indirildi.

1 Ocak 2005            Yeşil kartlı hastalar serbest eczanelerden ilaç hizmeti almaya başladı.

10 Şubat 2005                  SSK’lılar serbest eczanelerden ilaç hizmeti almaya başladı.

4 Mart 2005            Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

28 Nisan 2005                   Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

 

 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ’NİN KURULUŞUNDAN BU YANA KONGRELERİ

1.BÜYÜK KONGRE: 21.05.1956

Kongre Başkanlığına Müsteşar   Muavini Tevfik Çaydam, İkinci Başkanlığa Selahattin Kutman, Katipliklere Mahzar Erkan ve Rıdvan Özerler seçildiler. Yedi asil ve yedi yedekten teşekkül edilecek Merkez Heyeti seçimi gizli oyla yapılarak aşağıdaki üyeler seçildiler.

Merkez Heyeti: Rıdvan Özerler, Vahit Demirkan, Pertev Ertem, Asaf Hamzalay , Muzaffer Dinçol, Selahattin Tandal, Faruk Önger.
Haysiyet Divanı: İsmet Somer, Necip Akar, Naşit Baylav, Ata Evcim, Mümtaz Baştuğu, Mahzar Erkan.
Murakıplar: Talha Dinçel, Halit Tüzüner, Niyazi Atakan.

2.BÜYÜK KONGRE: 28.11.1956

Kongre Başkanı: Sabit Ecemiş
Seçim Sonuçları:
İdare Heyeti: Selahattin Tandal, Vahit Demirkan, Pertev Ertem, Halit Tüzüner, Rıdvan Özerler, Hasan Derman ve İbrahim Barut.
Yüksek Haysiyet Divanı: Memduh Görgün, Sabati Acun, Sabit Ecemiş, Kazım Yazgan, Asaf Hamzalay, Hulki Göknar.
Murakıplar: Melih Eczacıbaşı, Cihat Sarıabdullahoğlu, Talha Dinçel

3.BÜYÜK KONGRE: 27.11.1958

Kongre Başkanı: Sebati Acun
Seçim Sonuçları:
İdare Heyeti: Selahattin Tandal, Dündar Ulagay, Pertev Ertem, Semahattin Yula, İbrahim Barut, Necati Gözübüyük, Talha Dinçel, Halit Tüzüner, Kemal Erali.
Yüksek Haysiyet Divanı: Kazım Yazgan, Sebati ACUN, Sabit Ecemiş, Tahsin Güneysu, Naci Gencer, Asaf Hamzalay.

Murakıplar: Melih Eczacıbaşı, Faruk Önger, Halit Tüzüner.

4.BÜYÜK KONGRE: 28.11.1960

Kongre Başkanı: Memduh Görgün
Seçim Sonuçları:
Merkez Heyeti: Selahattin Tandal, Nezih Ulagay, Rıdvan Özerler, Semahattin Yula, Necdet Göknar, Dündar Özbay, Halit Tüzüner.
Yüksek Haysiyet Divanı: Kazım Yazgan, Naci Gencer, Şerafettin Ünlü, Abdulbari Ağabeyoğlu, Memduh Görgün, A.İbrahim Barut.
Murakıplar: Melih Eczacıbaşı, Faruk Önger, Talha Dinçel

5.BÜYÜK KONGRE: 30.11.1962

Kongre Başkanı: Sabit Ecemiş
Seçim Sonuçları:

İdare Heyeti: Dündar Özbay, Nezih Ulagay, Hasan Derman, Selahattin Tandal, Rıdvan Özerler, Halit Tüzüner, Mahmut Esen.
Yüksek Haysiyet Divanı: Orhan Çağlar, Şeref Ünlü, Kazım Yazgan, Kamuran Akay, Abdulbari Ağabeyoğlu, A.Kandil.
Murakabe Heyeti: Faruk Önger, Melih Eczacıbaşı, Selahaddin Badur.

6.BÜYÜK KONGRE: 24.11.1964

Kongre Başkanı: Sabit Ecemiş
Seçim Sonuçları:
İdare Heyeti: Nezih Ulagay,  Selahattin Tandal, Rıdvan Özerler, İbrahim Kösem, Halit Tüzüner, Dündar Özbay, Selahattin Badur.
Yüksek Haysiyet Divanı: Sabit Ecemiş, Kamuran Akay, Şerafettin Ünlü, Memduh Görgün, Talat Özhan, İlhan Özmert
Murakıplar: M.Faruk Önger, Melih Eczacıbaşı, Mesut Uzman

III.OLAĞANÜSTÜ KONGRE: 27.06.1966

Kongre Başkanı: Nevzat Özerdemli

Seçim Sonuçları:
Merkez Heyeti: Aydın Tansan, Nezih ulagay, Süheyla Ulutaş, Rıdvan Özerler, Dündar özbay, Talat Özhan, Şeref Ünlü.

7.BÜYÜK KONGRE: 30.11.1966

Seçim Sonuçları:
İdare Heyeti: Rıdvan Özerler, Süheyla Ulutaş, Aydın Tansan, Şeref Ünlü, Selahaddin Numanoğlu, Nezih Ulagay, Halit Tüzüner.
Yüksek Haysiyet Divanı: Kamuran Akay, İlhan Özmert, Mahmut Akan, Orhan Çağlar, Selahattin Tandal, İhsan Güzel
Murakabe Kurulu: Melih Eczacıbaşı, Semahattin Yula, Mesut Uzman.

 

 

 

İstanbul, 28.07.1985

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ BAŞKANLIĞINA

 

Birliğimizin Büyük Kongreleri konusunda, Merkez Heyeti Bürosunun telefonla vaki başvurusu üzerine, yaptığım inceleme sonuçlarını arz ediyorum:

30/11/1966 tarihinde yapılan 7.büyük Kongre ile 13/11/1968 tarihinde yapılan 12.Büyük Kongre arasındaki 4 sayı farkı, başlangıçta Olağan ve Olağanüstü Büyük Kongrelerin ayrı ayrı sayılmasından kaynaklanmaktadır.

12Büyük Kongreyi hazırlayan Merkez Heyeti, Büyük Kongrelerin Olağan ve Olağanüstü olarak ayrımının yanlış olduğuna karar vererek o tarihten önce yapılmış olan 3 Olağanüstü Büyük Kongreyi de 7.Büyük Kongre sayısına ilave etmiştir. Ancak evvelce 5.Büyük Kongre olarak değerlendirilen (26/12/1960) günlü Büyük Kongre, mükerrer olarak Olağanüstü 2.Büyük Kongre olarak da değerlendirildiğinden, gerçekte 13/11/1968’de yapılan 12.Büyük Kongrenin sayısı 11.Büyük Kongre olarak saptanmıştır.

30/11/1966 tarihinde toplanan 7.Büyük Kongreden önce yapılan Olağanüstü Büyük Kongreler şunlardır:

 1. 1 Temmuz 1967 günü yapılan Olağanüstü 1.Büyük Kongre (bu kongrenin nedeni Merkez Heyetindeki üç üyenin istifası, yedek üyelerin görev almayışları dolayısıyla yeni Merkez heyetinin seçimidir.)
 2. 26 Aralık 1960 günü yapılan Olağanüstü 2.Büyük Kongrede, 1961 Kurucu Meclisinin Temsilciler bölümüne gönderilecek, Birliğimizin asil ve yedek üyelerinin seçimi yapılmıştır.
 3. 27 Haziran 1966 günü yapılan Olağanüstü 3.Büyük Kongre (Delegelerin başvurusu sonucunda toplanmış ve tümü istifa eden Merkez Heyeti yerine yeni Merkez Heyetini seçmiştir.)

 

keyfiyeti bilgilerinize sunar, en derin saygılarımın kabulünü rica ederim.

Ecz.Faruk Önger

Adres: Osmanbey Kırağı Sokak No:44/3
Şişli/İSTANBUL

 

12.BÜYÜK KONGRE: 13.11.1968

Divan Başkanı: Sebati Acun
Merkez Heyeti: Halit Tüzüner, İbrahim Kösem, Süheyla Ulutaş, Alp Kılıç, Sami Göğüş, Sabahattin Badur, Selahaddin Numanoğlu.

13.BÜYÜK KONGRE: 09.12.1970

Divan Başkanı: Orhan Çağlar
Seçim Sonuçları:
Merkez Heyeti: Süheyla Ulutaş, Sami Göğüş, Nezih Ulagay, Alp Kılıç, İbrahim Kösem, Dündar Özbay, Mesut Aydın.
Yüksek Haysiyet Divanı: İlhan özmert, Selahattin Tandal, Mahmut Akan, Selahattin Karaçam, Kamuran Akay, Orhan Çağlarç
Murakabe Kurulu: Faruk Önger, Melih Eczacıbaşı, Rıdvan Özerler.

14.BÜYÜK KONGRE: 20.11.1972

Divan Başkanı:  Aydın Bensan
Seçim Sonuçları:
Merkez Heyeti: Aydın Tansan, Sami Göğüş, Turan Ataman, Çetin Alpay, Mustafa Kutlar, Nezih Ulagay, Orhan Tokuz.
Haysiyet Divanı: Selahattin Tandal, Orhan Çağlar, Selahattin Karaçam, Mehmet Oğuz, Ahmet Kalyon, Çetin Durukan.
Murakabe Kurulu: Faruk Önger, Rıdvan Özerler, Yılmaz Güzel.

15.BÜYÜK KONGRE: 20.11.1974

Seçim Sonuçları:
Merkez Heyeti: Bener Özcan, İbrahim Çetinkaya, Erdal Aşçılı, Orhan Atalay, Aydın Tansan, Türkan Ayral, Nural Vural.
Haysiyet Divanı: Doğan Persentili, Orhan Çağlar, Selahattin Tandal, Kenan Karamüftüoğlu, Niyazi Kutan, Nafi Aras.
Murakabe Kurulu: Faruk Önger, Okyay Şenol, Rıdvan Özerler.

16.BÜYÜK KONGRE (OLAĞANÜSTÜ): 28.06.1975

Seçim Sonuçları:
Merkez Heyeti: İbrahim Çetinkaya, Orhan Atalay, Bener Özcan, Ümran Gülekli, Erdal Aşçılı, Türkan Ayral, Nural Vural.
Haysiyet Divanı: Doğan Persentili, Orhan Çağlar, Selahattin Tandal, Kenan Karamüftüoğlu, Niyazi Kutan, Nafi Aras.
Denetleme Kurulu: Faruk Önger, Rıdvan Özerler, Okyay Şenol.

 

17.BÜYÜK KONGRE: 24.11.1976

Seçim Sonuçları:
Merkez Heyeti: İbrahim Çetinkaya, Bener Özcan, Ümran Gülekli, Türkan Ayral, Mustafa Öncel,  Ertuğrul Yurtsever, Ayhan Tütel.
Yüksek Haysiyet Divanı: Kenan Karamüftüoğlu, Alişan Özatilla, Doğan Persentili, Burhan Uzunoğlu, Nevzat Özerdemli, Ünör Baykan.
Murakabe Kurulu: Faruk Önger, Ersin Özalp, Orhan Atalay.

18.BÜYÜK KONGRE: 29.11.1978

Seçim Sonuçları:
Merkez Heyeti: İbrahim Çetinkaya, Orhan kutlay, Ayhan Tütel, Ümit Güneysu, Serap Özberk, Mahmut Emirmahmutoğlu, Ertuğrul Yurtsever.
Yüksek Haysiyet Divanı: Burhan Uzunoğlu, Alişan Özattila, Ahmet Uras, Kenan Karamüftüoğlu, Ünör Baykan, Doğan Persentili.
Murakabe Kurulu: Faruk Önger, Bener Özcan, Metin Seyithanoğlu.

19.OLAĞANÜSTÜ BÜYÜK KONGRE: 27.06.1981

Seçim Sonuçları:
Merkez Heyeti: İnci Şengün, Melih Ziya Sezer, Nurettin Turan, Ayhan Tütel, Metin Seyithanoğlu, İbrahim Çetinkaya, Serap Özberk.
Yüksek Haysiyet Divanı: Burhan Uzunoğlu, Kenan Karamüftüoğlu, Ahmet Uras, Alişan Özatilla, Doğan Persentili, Ünör Baykan.
Murakabe Kurulu: Faruk Önger, Yavuz Dilmen, Ümit Güneysu.

20.BÜYÜK KONGRE: 29.07.1983

Divan Başkanı: Burhan Uzunoğlu
Seçim Sonuçları:
Merkez Heyeti: İbrahim Çetinkaya, Metin Seyithanoğlu, Nurettin Turan, Ayhan Tütel, İnci Şengün, Serap Özberk, Ümran Gülekli.
Murakabe Kurulu: Faruk Önger, Ümit Güneysu, Yavuz Dilmen.

21.BÜYÜK KONGRE: 24.02.1984

Divan Başkanı: Refik Özdinç
Seçim Sonuçları:
Merkez Heyeti: Mekin Tanker, İsmail İstanbullu, Nurettin Abacıoğlu, Haluk Tarım, Atila Uzgören, Haydar Kumbaroğlu, Adnan Ülkü, Sadi Subaşı, Mehdi Advan, Azmi Kerman, Yalçın Ulukaya.
Yüksek Haysiyet Divanı: Hasan Türkili, Alişan Özatilla, Ahmet Zeren, Atilla Sayıner, İsmet Hadi Topçu, Kemal Erkan, Nafi Aras, Osman Tokgöz, Uğur Güntan.
Murakabe Kurulu: Çiğdem Kılcı, Edip Atalan, Sedat Güçlü.

22.BÜYÜK KONGRE: 21.12.1985

Divan Başkanı: Doğu Nebioğlu
Seçim Sonuçları:
Merkez Heyeti: Mekin Tanker, Doğu Nebioğlu, Nurettin Abacıoğlu, Haluk Tarım, Atila Uzgören, Atilla Serimer, Mehdi Avdan, İsmail Gümrükçü, Adnan Ülkü, Tevfik Sağlam, Nejat Vardar.

Yüksek Haysiyet Divanı: Nedime Ergenç, Hilmi Öztürk, Atilla Alpargun, İsmet Hadi Topçu, Kenan Karamüftüoğlu, Nafi Aras, Ahmet Zeren, Burhan Uzunoğlu, Selçuk Yalçın.
Murakabe Kurulu: İsmail İstanbullu, Uğur Güntan, Edip Atalan, Betül Bilgetekin

23.OLAĞANÜSTÜ BÜYÜK KONGRE: 13.11.1986

Divan Başkanı: Işık Boyacıgiller
Sonuç: Merkez Heyeti, Maliye Bakanlığı ile tek tip sözleşmelere ilişkin olarak yapacağı protokol için Büyük Kongreden tam yetki almıştır.

24.OLAĞAN BÜYÜK KONGRE: 24-27.12.1987

Divan Başkanı: Işık Boyacıgiller
Seçim Sonuçları:
Merkez Heyeti: Mekin Tanker, Doğu Nebioğlu, Nurettin Abacıoğlu, Haluk Tarım, Atila Uzgören, Atilla Serimer, Mehdi Avdan, İsmail Gümrükçü, Adnan Ülkü, Nejat Vardar, Ahmet Reha Karaca.
Yüksek Haysiyet Divanı: Nedime Ergenç, Mustafa Kozanlıoğlu, Kemal Erkuş, Haydar Kumbaroğlu, Kenan Karamüftüoğlu, Mehmet Oğuz, Ahmet Zeren, Sait Barlas, Yılmaz Öztürk.
Murakabe Kurulu: Okan Atay, Edip Atalan, Mehmet Güney.

25.OLAĞAN BÜYÜK KONGRE: 30 Kasım – 3 Aralık 1989

Divan Başkanı: Azmi Kerman
Seçim Sonuçları:
Merkez Heyeti: Mekin Tanker, Doğu Nebioğlu, Ahmet Reha Karaca, Turan Baykal, Erkal Kökdener, Ahmet Uras, Yılmaz Arıkan, Cem Gökdoğan, Güral Şahinoğlu, Vural Lezgi, Kadir Hatunoğlu, (Edip Atalan).
Murakabe Kurulu: Haluk Tarım, M.Yılmaz Evrenos, Yıldırım Sidar.

      Yüksek Haysiyet Divanı: Nedime Ergenç, Yavuz Saatçioğlu, Hale Güntan,
Kenan    Karamüftüoğlu, Ahmet Zeren, Şahin Uz, Mustafa Soysal, Mustafa Kozanlıoğlu,
Sadullah Özkara

26.OLAĞANÜSTÜ BÜYÜK KONGRE: 3 Şubat 1991

     Divan Başkanı: Sadi Subaşı

Bu kongrede seçim yapılmamış, feshedilen TEB Bağ-Kur biriminde çalışan personelin kıdem tazminatlarını ödeme biçimi görüşülüp, tazminat tutarının 1991 yılı protokollerinin Türk Eczacıları Birliğince satılarak bu yolla tüm eczacılardan tahsili kararlaştırılmıştır.

     27.OLAĞAN BÜYÜK KONGRE: 19-22 Aralık 1991

    Divan Başkanı: Türkay Tuğrul
Seçim Sonuçları:
Merkez Heyeti: Ahmet Yüksel Uras, Hilmi Ziya Postacı, Adnan Ülkü, İbrahim Güven, Güral Şahinoğlu, Erkal Kökdener, Edip Atalan, Remzi Kutluoğlu, Mecit Bingöl, Halit Altan Doğan, M.Yıldırım Sidar (Doğan Oğuzkaya, Ali Aysan, Kadri Yıldızçelik)

   Denetleme Kurulu:  Ahmet Reha Karaca, M.Şerif Boyacı, Haluk Tarım
Yüksek Haysiyet Divanı: Nedime Ergenç, Hale Güntan, Mehdi Advan, Kemal Erkuş, Mustafa Soysal, Neşet Uçkan, Kenan Karamüftüoğlu, Yavuz Saatçioğlu, Erkin Ulusoy.

28.OLAĞAN BÜYÜK KONGRE: 3-6 Ağustos 1995

Divan Başkanı: Mustafa Sezen
Seçim Sonuçları:
Merkez Heyeti: Mehmet Domaç, Levent Kamacık, Betül Bilgetekin, Erkal Alphan, Ali Aysan, M.Can Yetişen, Sarp Yaklav, Sertaç Özman, Hüseyin Tuncer, Sevgi Yıldız, Ferhan Alanya.
Denetleme Kurulu: Sedat Güçlü, M.Şerif Boyacı, Orhun Akar
Yüksek Haysiyet Divanı: Ahmet Yüksel Uras, Erkal Kökdener, Mustafa Soysal, Kenan Karamüftüoğlu, Zafer Yaman, N.Kemal Erdem, Yusuf Ziya Akşit, Ender Lüleburgaz, Çiğdem Kılcı.

29.OLAĞAN BÜYÜK KONGRE: 7-10 Aralık 1995

Divan Başkanı: Azmi Kerman
Seçim Sonuçları:
Merkez Heyeti: Mehmet Domaç, Mustafa Kozanlıoğlu, Betül Bilgetekin, Erkal Alphan, Sevgi Yıldız, M.Can Yetişen, Hüseyin Tuncer, Mehmet İlen, H.Cem Gökdoğan, Atilla Erbudak, İbrahim Güven, (Kadir Mumyakmaz)
Denetleme Kurulu: Sedat Güçlü, Orhun Akar, Erkin Ulusoy.
Yüksek Haysiyet Divanı: Çiğdem Kılcı, Ahmet Hacıhasanoğlu, Hale Güntan, Bekir Sıtkı Tosun, Asal Uçkunkaya, Bülent Öktem, Ömer Küçüktürkmen, Yusuf Ziya Akşit, Bektaş Eren, (Mustafa Helvacıoğlu)

30.OLAĞANÜSTÜ BÜYÜK KONGRE: 9 Kasım 1996

Türk Eczacıları Birliği 29.Olağan Büyük Kongresi’nde alınan kararın gereğini yerine getiren TEB Merkez Heyeti’nin çağrısı üzerine toplanmış; TEB Yardımlaşma Sandığı Yönetmelik değişikliği kabul edilmiştir. Bu kongrede seçim yapılmamıştır.

31.OLAĞAN BÜYÜK KONGRE: 4-7 Aralık 1997

Divan Başkanı: Sait Yücel
Seçim Sonuçları:
Merkez Heyeti: Mehmet Domaç, Dr.Ecz.Akın Çubukçu, Betül Bilgetekin, Erkal Alphan, Süha Ekler, Sevgi Yıldız, M.Hadi Tomruk, Dinçer Yıldırmak, M.İsmet Uysal, Nagihan Köseoğlu, Y.Emrullah Kalelioğlu.
Denetleme Kurulu: Orhun Akar, Faik Burakgazi, Ali Karlı
Yüksek Haysiyet Divanı: Çiğdem Kılcı, Ender Lüleburgaz, Adnan Günüşen, Cem Gökdoğan, Zuhal Taşezen, Ertuğrul Yurderi, Hadi Bilaç, Yusuf Ziya Akşit, Ahmet Hacıhasanoğlu.

 

32.OLAĞAN BÜYÜK KONGRE: 16-19 Aralık 1999

Divan Başkanı: Sait Yücel
Seçim Sonuçları:
Merkez Heyeti: Mehmet Domaç, Dr.Ecz.Akın Çubukçu, Betül Bilgetekin, Erkal Alphan, M.Hadi Tomruk, Sevgi Yıldız, Ali Aysan, Mustafa Çavuşoğlu, Faik Burakgazi, Oktay Demirkan, Mehmet Erol Mahmutoğlu
Denetleme Kurulu: Ali Karlı, Ekrem Eşkinat, Şengül Uygun
Yüksek Haysiyet Divanı: Çiğdem Kılcı, Asal Uçkunkaya, Hasan Barak, Ahmet Hacıhasanoğlu, Yusuf Ziya Akşit, Ömer Küçüktürkmen, Cevdet Usta, Haluk Rızvanoğlu, İrfan Yazıcıoğlu (Mahmut Sönmez)

33.OLAĞAN BÜYÜK KONGRE: 20-23 Aralık 2001

Divan Başkanı: Sait Yücel
Seçim Sonuçları:
Merkez Heyeti: Mehmet Domaç, Dr.Ecz.Süheyla Baykara, Sabih Tekin Çağlar, Müjdat Sağır, Adem Peten, Esin Çamlıoğlu, Müheyya Dinç, Alaaddin Işık, Mahmut Çetin Germenli, Serdar Noyan, (Abdullah Özyiğit, Necdet Süne)
Denetleme Kurulu: Şerif Boyacı, Nihal Kızıl Öztorun, Ekrem Eşkinat, (Selçuk Topaloğlu)
Yüksek Haysiyet Divanı: Çiğdem Kılcı, Ayhan Süer Arda, Tangut Çetin, Haluk Rızvanoğlu, Mahmut Sönmez, Asal Uçkunkaya, H.Ayten Yavuz, Oktay Demirkan, Atilla Erbudak

34.OLAĞAN BÜYÜK KONGRE: 11-14 ARALIK 2003

Divan Başkanı: Mustafa Sezen
Seçim Sonuçları:
Merkez Heyeti: Mehmet Domaç, Erdoğan Çolak, Sabih Tekin Çağlar, Ekrem Eşkinat, Sertaç Özmen, Nükhet Tartan, M.Çetin Germenli, Cihan Dinç, Metin Kocagül, Müheyya Dinç, Fırat Ateş.
Denetleme Kurulu: Şerif Boyacı, Şükrü Ciravoğlu, Bülent Artun
Yüksek Haysiyet Divanı: Çiğdem Kılcı, Tangut Çetin, Atilla Özbodur, Yılmaz Umar, Nejat Orhan, Yunus Dündar, A.Haluk Bulgur, Muhammet Çorbacıoğlu, Mehmet Hamzaoğlu

35.OLAĞAN BÜYÜK KONGRE: 15-18 ARALIK 2005

Divan Başkanı: Mustafa Kozanlıoğlu
Seçim Sonuçları:
Merkez Heyeti: Mehmet Domaç, Erdoğan Çolak, Ekrem Eşkinat, Sertaç Özmen, Metin Kocagül, Nükhet Tartan, Alaaddin Işık, Sabih Tekin Çağlar, Fırat Ateş, Mustafa Gönen, Çağatay Çakar, (Ali Aslan)
Denetleme Kurulu: İrfan Karakullukçu, Kemal Yüksel, Salih Abbasoğlu
Yüksek Haysiyet Divanı: Erdoğan Yeşilyayla, Atilla Özbodur, Müheyya Dinç, Muhammet Çorbacıoğlu, Serhat Salim Aktaş, İbrahim Şahin Ünlü, Haluk Rızvanoğlu, M.Baki Ersavaş, Nasrettin Öncü, (Ahmet Duman, Ali Altaç)

                                                                          

BUGÜNE KADAR GÖREVE GELMİŞ MERKEZ HEYETİ BAŞKANLARI

 1. Ecz.Vahit DEMİRKAN…………………………………… 1956 – 1957
 2. Ecz.Hasan DERMAN …………………………………….. 1957
 3. Ecz.Selahattin TANDAL …………………………………. 1957 – 1963
 4. Ecz.Nezih ULAGAY……………………………………… 1964 – 1968
 5. Ecz.Halit TÜZÜNER……………………………………….1968 – 1970
 6. Ecz.Nezih ULAGAY ………………………………………1970 – 1972
 7. Ecz.Aydın TANSAN ………………………………………1972 – 1974
 8. Ecz.İbrahim ÇETİNKAYA ………………………………...1974 – 1983
 9. Ecz.Ayhan TÜTEL …………………………………………1983 – 1984
 10. Prof.Dr.Mekin TANKER ………………………………….. 1984 – 1991
 11. Ecz.Ahmet Yüksel URAS …………………………………..1991 – 1995
 12. Ecz.Mehmet DOMAÇ ………………………………………1995 – 2007
 13. Ecz.Erdoğan ÇOLAK ……………………………………….2007

 

 

35.DÖNEM MERKEZ HEYETİ (15 – 18 ARALIK 2005)

Ecz.Mehmet Domaç                               (Başkan)
Ecz.M.Ekrem Eşkinat                             (II.Başkan)
Ecz.Erdoğan Çolak                                (Genel Sekreter)
Ecz.Sertaç Özmen                                (Sayman)
Ecz.Metin Kocagül                                (Üye)
Ecz.Nükhet Tartan                                (Üye)
Ecz.Alaaddin Işık                                  (Üye)
Ecz.Sabih Tekin Çağlar                          (Üye)
Ecz.Fırat Ateş                                               (Üye)
Ecz.Mustafa Gönen                               (Üye)
Ecz.Çağatay Çakar                               (Üye)

TEB Merkez Heyeti Başkanı Ecz.Mehmet Domaç’ın 13.06.2007 tarihinde istifası sonrasında 14.06.2007 tarihinde oluşan Merkez Heyeti:

Ecz.Erdoğan Çolak                                (Başkan)
Ecz.Alaaddin Işık                                  (II.Başkan)
Ecz.Sertaç Özmen                                (Genel Sekreter)
Ecz.Fırat Ateş                                               (Sayman)
Ecz.M.Ekrem Eşkinat                             (Üye)
Ecz.Metin Kocagül                                (Üye)
Ecz.Nükhet Tartan                                (Üye)
Ecz.Sabih Tekin Çağlar                          (Üye)
Ecz.Mustafa Gönen                               (Üye)
Ecz.Çağatay Çakar                               (Üye)
Ecz.Ali Aslan                                        (Üye)

DENETLEME KURULU

Ecz.İrfan Karakullukçu                           (Başkan)
Ecz.Kemal Yüksel                                  (Üye)
Ecz.Salih Abbasoğlu                              (Üye)

YÜKSEK HAYSİYET DİVANI

Ecz.Müheyya Dinç
Ecz.Erdoğan Yeşilyayla
Ecz.Atilla Özbodur
Ecz.Muhammet Çorbacıoğlu
Ecz.Serhat Salim Aktaş
Ecz.İbrahim Şahin Ünlü
Ecz.Haluk Rızvanoğlu
Ecz.M.Baki Ersavaş
Ecz.Nasrettin Öncü

 

Ecz.Haluk Rızvanoğlu’nun 18.03.2006 tarihinde görevinden istifası nedeniyle yerine Ecz.Ahmet Duman göreve gelmiştir. Ecz.Ahmet Duman’ın da 08.10.2007 tarihinde istifa etmesi nedeniyle yerine Ecz.Ali Saip Altaç göreve gelmiştir.

 

36.DÖNEM MERKEZ HEYETİ (13 - 16 ARALIK 2007)

Ecz. Erdoğan Çolak                               (Başkan)
Ecz.Şevket Kaya                                  (II. Başkan)
Ecz. Hilmi Şener                                   (Genel Sekreter)
Ecz. Özgür Özel                                    (Sayman)
Ecz. Mukaddes Harmancı                        (Üye)
Ecz. Deniz İçer                                     (Üye)
Ecz. Sabih Tekin Çağlar                         (Üye)
Ecz. M. Sait Yücel                                (Üye)
Prof. Dr. Levent Üstünes                        (Üye)
Ecz. Çağatay Çakar                              (Üye)
Ecz. Ali Aslan                                       (Üye)

 

DENETLEME KURULU

Ecz. Şerif Boyacı                                  (Başkan)
Ecz. Cemal Toplu                                  (Üye)
Ecz. Hüseyin Olan                                 (Üye)

YÜKSEK HAYSİYET DİVANI

Ecz. M. Baki Ersavaş
Ecz. Melihat Tunar
Ecz. Muhammet Çorbacıoğlu
Ecz. Erdoğan Yeşilyayla
Ecz. Candan Aydoğan
Ecz. Serhat Salim Aktaş
Ecz. Naim Hamit Perek
Ecz. Günnur Kent
Ecz. Ahmet Dutoğlu


İthal İlaç İşlem Sürecindeki ilacınızın durumu için TC kimlik numaranızı yazıp gönder butonuna basınız.
T.C. Kimlik No :