TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
 
 
 
 
 
BAŞKANDAN
 

Yo?un görü?me temposu, görü?melerimizi aktarmam?za izin vermedi. Bu aç??? kapatmaya çal??aca??z. Son iki ay?n temel gündemi, günübirlik tedavide kullan?lan ilaçlar?n hastane eczanelerinden kar??lanmas?, yatan hasta reçetelerinin Tedavi Yard?m?na ?li?kin Uygulama Tebli?i ve Sa?l?k Uygulama Tebli?i uyar?nca sadece hastane eczanelerinden kar??lanmaya ba?lanmas? ve kamu kurum ?skontolar? oldu. Eczane ekonomisini derinden etkileyen bu üç konu etraf?nda bürokratlar ve ilgili Hükümet yetkilileri ile s?k ve uzun görü?meler yapt?k. Sonuç olarak geldi?imiz noktada, 29 Eylül tarihli Genelge ile günübirlik tedavide kullan?lan ilaçlar?n, 1 Eylül itibariyle günübirlik ifadesinin belirtilmesi kayd?yla serbest eczanelerden de kar??lanmas? mümkün oldu. 15 Ekim'de ba?lamas? gereken yatan hasta reçetelerinin hastane eczanelerinden kar??lanmas? uygulamas? ise 1 Ocak 2008'e ertelendi.

Yatan hasta reçetelerinin hastane eczanelerinden verilmesi 6197 say?l? Yasaya uygun bir uygulama olmas?na kar??n, Türkiye'de hastane eczanelerinin eczac?s?z eczac?l?k hizmeti vermeye çal??t??? dü?ünüldü?ünde, bu hizmetin sa?l?kl? olarak yap?labilece?i kan?s?nda de?iliz. Di?er yandan, günübirlik tedavi kavram?n?n kendisi, ciddi sorunlar içeriyor. Bu kavram?n kullan?lmas?na tamamen kar??y?z. Kamu kurum ?skontolar? ile ilgili olarak ise, imalatç? sat?? fiyat? üzerinden ald???m?z ?skontonun perakende sat?? fiyat? üzerinden verilmesini ve aradaki fark?n eczac?n?n cebinden ç?kmas?n? adil olmayan, haks?z bir uygulama olarak görüyoruz ve düzeltmek için elimizden geleni yap?yoruz.

??te geçti?imiz iki ayda yapt???m?z tüm görü?melerde a?a?? yukar? bu sorunlar çerçevesinde görü?lerimizi iletmek ve ortak bir çözüm arama gayretindeydik. Bu çerçevede:

12 Eylül Çar?amba günü SGK Sa?l?k ??leri Genel Müdürü Sami Türko?lu ve Maliye Bakanl??? BUMKO Genel Müdürü Naci A?bal ile görü?tük. 700- 800 civar?nda eczac?n?n eksik ödeme almas?, emekli, SSK ve Ba?-Kur muayene ücretlerinin eczanelerden tahsil edilmesi ve kat?l?m paylar?n?n ödenmemesi konular?ndaki fikirlerimizi kendilerine ilettik.

14 Eylül Cuma günü kamu kurum iskontolar? konusunda sanayicilerle bir görü?me yapma konusundaki arac?l?k talebimizi SGK Ba?kan? Say?n Birol Aydemir'e ilettik. Protokol maddesinin gere?inin yap?lmas? konusunda SGK'n?n da sürece dahil olmas? gerekti?ini dü?ündü?ümüzü ifade ettik. Kendileri de bu konuda her türlü çabay? harcayacaklar?n? dile getirdiler.

Ayr?ca kamuoyunun gündemine, ya?anan baz? olaylarla gelen zay?flama ilaçlar? hakk?nda görü? bildirmek ve kamuoyunu bilgilendirmek için Kanal 1'de yap?lan programa kat?ld?m.

15 Eylül Cumartesi günü Avrasya TV'de reçete kontrolleri ve geri ödemeler ba?ta olmak üzere, sahte ilaçlar, zay?flama ilaçlar?, internet üzerinden ilaç sat??? gibi konulara de?indi?imiz bir canl? yay?n program?na kat?ld?m.

17 Eylül Pazartesi günü 1 A?ustos'ta yürürlü?e girmesi gereken ?laç Fiyat Kararnamesi ile ilgili Tebli?in yay?nlanmad???n?, bunun yüzde 12 olan kar marjlar?m?z? kullanamamam?z anlam? ta??d???n?, eczac?lar?n bu yüzden ma?dur oldu?unu Sa?l?k Bakanl??? ?laç Eczac?l?k Genel Müdürü say?n Mahmut Tokaç'a ilettik.

18 Eylül Sal? günü eski Adana Valisi (1995 - 2003) ve Emniyet Genel Müdürü O?uz Ka?an Köksal'? ziyaret ederek, eczanelerde son dönemlerde artan h?rs?zl?k olaylar?na kar?? al?nmas? gereken önlemler ve Emniyetin ödemelerindeki aksakl?klar konular?ndaki görü?lerimizi kendilerine ilettik

20 Eylül Per?embe günü Sa?l?k Bakan? Prof. Dr. Recep Akda? ile görü?erek yine yatan hasta reçeteleri ve günübirlik tedavi konular?ndaki rahats?zl?klar?m?z? tekrarlad?k. Kendisi de bu konuda bir düzenlemeye ihtiyaç duyuldu?unu ve ad?mlar at?lmas? gerekti?ini ifade etti. Ayn? gün, SGK yetkilileri ile de benzer konuda görü?me yapt?k.

25 Eylül Sal? günü SGK Sa?l?k ??leri Genel Müdürü Sami Türko?lu ile görü?erek tekrar günübirlik tedavi konusundaki s?k?nt?lar?m?z? dile getirdik. Bu uygulaman?n hiçbir ülkede olmad???n?, hastalar? zor durumda b?rakaca??n?, eczac?l?k hizmetinin tam olarak verilemeyece?ini, eczane cirolar?nda büyük bir kayba yol açaca??n?, kald?r?lmas? gerekti?ini ifade ettik.

27 Eylül Per?embe günü Hacettepe Üniversitesi Eczac?l?k Fakültesinin aç?l?? törenine kat?larak, okula yeni ba?layan gençlere eczac?l?k e?itimi ve mesle?in insan sa?l??? bak?m?ndan önemi hakk?nda bir konu?ma yapt?m.

28 Eylül 2007 Cuma Günü Sa?l?k Bakan? Recep Akda? ile görü?me gerçekle?tirdik. Kendisine hem hay?rl? olsun ziyareti yapt?k, hem de yatan hasta ve günübirlik tedavi ile ilgili endi?elerimizi ilettik.

2 Ekim 2007 Sal? Günü, Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Ali Aslan ile birlikte Sa?l?k Bakanl??? Müste?ar? Orhan Fevzi Gümrükçüo?lu ile bir görü?me gerçekle?tirdik. Görü?mede; Tebli?de yer alan Günübirlik Tedavi ifadesinin yatan hasta ba?l??? alt?ndan ç?kar?lmas? ve konuyla ilgili gerekli düzenlemelerin yap?lmas? yönündeki taleplerimiz tekrar iletildi.

24 Ekim 2007 Çar?amba Günü, Devlet Bakan? Murat Ba?esgio?lu ile görü?me gerçekle?tirildi.

30 Ekim 2007 Sal? Günü Sosyal Güvenlik Kurumu Ba?kan? Birol Aydemir'i makam?nda ziyaret ederek, yat?r?lmayan kat?l?m paylar? ve hatal? kesilen muayene ücretlerinin bir an evvel eczac?lar?n hesaplar?na yat?r?lmas?n? talep ettik.

31 Ekim 2007 Çar?amba Günü, Maliye Bakanl??? Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Naci A?bal ile tekrar bir görü?me gerçekle?tirdik. Görü?mede, Tüm Türkiye'deki eczanelerin konsolide bütçeye ba?l? kurumlardan alacaklar?n?n iller baz?nda gösterildi?i çal??mam?z Bakanl?k yetkililerine sunularak, meslekta?lar?m?z?n ma?duriyetlerinin giderilmesi için gerekli ödemelerin bir an evvel eczac?lar?n hesaplar?na ç?kar?lmas?n? talep ettik.

1 Kas?m 2007 Per?embe günü, TBMM Ba?kan? Köksal Toptan'? ziyaret ederek kendisine yeni görevinde ba?ar? dile?imizi ilettik.

2 Kas?m Cuma günü Eczac?l?k Akademimizin Dan??ma Kurulu Toplant?s?na kat?larak, Dan??ma Kurulu üyeleri ile hem akademimizin gelecek dönem çal??malar? hem de TEB üniversite i?birli?i hakk?nda görü? al??veri?inde bulunma f?rsat? buldum.

Ayn? gün Hacettepe Üniversitesinde FATUM taraf?ndan düzenlenen bir sempozyuma kat?larak Türkiye'de referans fiyat ve geri ödeme uygulamalar?n?n eczac?l?k aç?s?ndan bir de?erlendirmesini içeren bir sunu? yapt?m.

6 Kas?m 2007 Sal? günü, Çal??ma ve Sosyal Güvenlik Bakan? Faruk Çelik ile bir görü?me gerçekle?tirdik.

7 Kas?m Çar?amba günü Sa?l?k Bakanl??? müste?ar? Orhan Fevzi Gümrükçüo?lu ile görü?erek H?fz?s?hha'da analizi yap?lmas? için s?ra bekleyen farmasötiklerin analizinin Novagenix'te yap?lmas? konusunda teklifimizi ilettik. Ayn? zamanda son zamanlarda yeniden gündeme gelen ilaçta reklam konusundaki endi?elerimizi dile getirdik. Kendisi de ilaçta reklama kar?? olduklar?n?, besin takviyesi ad? alt?ndaki ürünlerin ruhsatland?r?lmas?n?n Sa?l?k Bakanl??? taraf?ndan yap?lmas? ve kontrollü tan?t?m? konusundaki fikirlerini dile getirdi.

Eczac?l?k gündemi gibi, ülke gündemi de h?zl? ve yo?un tart??malara sahne oldu. Kuzey Irak'a operasyon yap?lmas? ile ilgili tezkere, Meclisten geçti. 12 askerimizin ?ehit olmas? ile h?zlanan s?cak gündem, Ba?bakan'?n Amerika ve ?talya temaslar? ile olanca h?z? ile sürüyor. Her?eyden önce 21 Ekim 2007 günü, Hakkari/Da?l?ca bölgesinde Türk Silahl? Kuvvetleri Piyade Taburunun güvenli?ini sa?layan bölü?e terör örgütü PKK taraf?ndan yap?lan sald?r?da 12 askerin ?ehit edilmesi ve 16 askerin de yaralanmas? ile sonuçlanan menfur sald?r?y?, insanl?k d??? bir hareket olarak görüyor birlikte ya?ama iste?imize ve bar??a kar?? gerçekle?tirilen bu ak?l almaz olay? lanetliyorum.  Bask? ve gözü dönmü? bir ?iddet insan?n insan olarak, sa?l?kl? bir çevrede ya?amas?n?n önündeki temel engeldir. Sa?l?k çal??anlar? için bar??ç?l bir ortamda ya?ama, sa?l?k konusunda en önemli unsurdur. Bu dile?imizi tekrarl?yorum.


Ecz.Erdo?an ÇOLAK
Türk Eczac?lar? Birli?i
Genel Ba?kan?

 
    |  2007-11-09
   

İthal İlaç İşlem Sürecindeki ilacınızın durumu için TC kimlik numaranızı yazıp gönder butonuna basınız.
T.C. Kimlik No :