TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
 
 
 
 
 
BAŞKANDAN
 

Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde her zamankinden daha fazla dayan??ma ve kat?l?ma ihtiyac?m?z var. Kongremizin de böyle bir ortam?n solundu?u bir zemin olmas? için çok çaba harcad?k. De?erli delegelerimiz de eczac?lar?n sorunlar? ve çözüm önerilerini payla?mak için enerji sarf ettiler. Geldi?imiz noktada, görev bölü?ümü yap?ld? ve Kongre iradesine uygun bir biçimde Ba?kanl?k Divan? olu?turuldu. Bundan sonra önümüzdeki dönemde Merkez Heyetimize dü?en, mesleki sorunlar? azaltmak ve çözmek için sürekli bir çaba harcamak… Bizler birbirimizin dü?man? de?il, ayn? amaç için çal??an bir toplulu?un e?it üyeleriyiz. Hepimiz bu bilinçle davranmal? ve eczanelerimizde ya?ad???m?z sorunlar?n çözümü noktas?nda birbirimize daha fazla destek olmal?y?z.

Bu dönemde 51 eczac? odam?z?n kendisini yans?tabildi?i, kararlara kat?labildi?i bir yap? olu?turulmas? için u?ra?mal?y?z. Bu noktada Oda, delege ve üyelerimize çok önemli görevler dü?üyor. Kimsenin bu görevi yapmaktan kaç?nmayaca??na, elini ta??n alt?na bizimle beraber koyaca??na eminim. Ben de Türk Eczac?lar? Birli?i Ba?kan? olarak, kat?l?m, dayan??ma, etik, demokrasi gibi de?erlerin yükseltilmesi için t?pk? sizler gibi, üzerime dü?eni yapmaya devam edece?im.
 
Bildi?iniz gibi, yatan hasta reçetelerinin hastane eczanelerinden kar??lanmaya ba?lamas?, mesleki sorunlar?m?zdan biri olarak ba? gündemimize oturmu?tu.  Bu durum, eczac?lar?n yan?nda hastalar?n da ma?dur olmas?na neden olacak a??r bir tablo olu?turma potansiyeli ta??yordu. Neyse ki, çe?itli görü?meler sonucunda bu sorunumuzu k?smen de olsa çözmeyi ba?ard?k. Eski uygulama devam edecek. Sa?l?k Bakanl??? ve SGK yetkilileri de hastane eczanelerinin ilaç stoklamas?n?n, her ilaç çe?idini bulundurmas?n?n ve eksik kadrolarla do?ru eczac?l?k hizmeti verilmesinin hem zor hem de maliyeti art?ran bir unsur oldu?unun fark?ndalar. ?imdilik, bu hakk?m?z?n korunmas? noktas?nda bir ad?m att?k. Günübirlik tedavide de benzer bir yol kat etmek için çal??maya devam ediyoruz. Fakat hastane eczanelerinde belirli say?da hasta ba??na eczac? ve klinik eczac? istihdam?n?n sa?lanmas?, organizasyonel altyap? ve insangücünün geli?tirilmesi gereklili?i de bir gerçek.

Ayr?ca, Ye?il Kart ve Konsolide bütçe ödemeleri konular?nda 18 Aral?k’ta Maliye Bakan?m?z Say?n Kemal Unak?tan ile, 28 Aral?k’ta ise SGK Sa?l?k ??leri Genel Müdürü Sami Türko?lu ile görü?tüm. Kendilerine ödeme gecikmeleri konusundaki hassasiyetimizi dile getirdim ve sorunun çözülmesi için gerekeni yapmalar? talebimizi ilettim. Ödeme gecikmesi, çoklu kaynakl? bir sorun oldu?u için, bununla her zaman u?ra?maya devam edece?iz gibi görünüyor. Radikal çözümler üzerinde daha fazla kafa yormal?y?z.

Tüm meslekta?lar?m?z?n yeni y?l? kutluyor, 2008’in sa?l?k, bar?? ve mutluluk getirmesini diliyorum. 2008’de daha aktif, daha kat?l?mc? bir örgüt yap?s? için, herkesi eczac? odalar?m?zda ve meslek örgütümüzde görev almaya ça??r?yorum.

Sayg?lar?mla,

Ecz. Erdo?an Çolak
Ba?kan

 
    |  2008-01-04
   

İthal İlaç İşlem Sürecindeki ilacınızın durumu için TC kimlik numaranızı yazıp gönder butonuna basınız.
T.C. Kimlik No :