TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
 
 
 
 
 
BAŞKANDAN
 

BA?KANDAN

Nisan 2008

Değerli Meslektaklarım,

Ayl?k olarak güncelledi?imiz ve çal??ma program?m? sizlerle payla?mam? sa?layan Ba?kandan kö?esinde bazen gecikmeler olabiliyor. Meslekta?lar?m?z güncelleme konusunda bizi uyard???na göre, bu kö?eyi merakla bekleyenler oldu?u ç?kar?m?n? yap?yor ve bundan büyük keyif duyuyorum. Gecikmenin nedeni, program? aktarmaya bazen izin dahi vermeyecek kadar yo?un bir programa sahip olmam?z. Fakat web sitemizin yeni yüzünden sonra kö?enin ayl?k olarak yay?nlanmas? konusunda daha fazla çaba sarf edece?iz. Geçen yaz?dan kald???m?z yerden devam edecek olursak;   

25 Mart Sal? günü SGK Ba?kan Vekili Tahsin GÜNEY ve Genel Sa?l?k Sigortas? Genel Müdürü Sami TÜRKO?LU ile bir araya gelerek, protokolün 3.6 maddesinde yer alan  ve Bölge Eczac? Odalar?n?n koordinasyonu ile da??t?m? gerçekle?tirilen reçetelerin ve 6.3.24 fesih maddesinin uygulanmas? esnas?nda meslekta?lar?m?z?n ya?am?? olduklar? ma?duriyetlerin giderilebilmesi için ilgili maddelerde revizyon yap?lmas?n? talep eden yaz?y? kendilerine elden ilettik.  

26 Mart Çar?amba günü SGK Tefti? Kurulu Ba?kan? ile de bir görü?me gerçekle?tirerek, meslekta?lar?m?z?n sözle?melerden kaynakl? olarak u?ram?? olduklar? hak kay?plar? konusunda genel bir bilgilendirme yapt?m.

27 Mart Per?embe günü ise Sa?l?k Bakanl??? Müste?ar? Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜO?LU’nu makam?nda ziyaret ederek, ?laç Fiyat Kararnamesinde yer alan 45 günlük geçi? süreci konusunda meslekta?lar?m?z?n ya?am?? olduklar? ma?duriyetlerin önlenmesi için bir genelgenin ç?kar?lmas? ve Euro’da ya?anan yükselme ile ilgili yeni bir düzenlemenin ne zaman yap?laca??na ili?kin bir görü?me gerçekle?tirdik. Arkas?ndan, Genel Sa?l?k Sigortas? Yasa Tasar?s?’n?n ve ona ili?kin tepkinin de?erlendirildi?i Emek Platformu Ba?kanlar Toplant?s?’na kat?ld?m.

28 Mart Cuma günü Türk Eczac?lar? Birli?i yeni Merkez Heyeti’ni tan??t?rmak ve eczac?l?k sektörü ile ilgili olarak bas?nda yans?yan haberler konusunda görü?lerimizi bildirmeye aç?k oldu?umuzu bir kez daha ifade etmek üzere, çe?itli gazete ve televizyonlar?n genel yay?n yönetmenleri ve Ankara istihbarat ?eflerini kahvalt?l? toplant?ya davet ettik. Davetimize uyarak toplant?ya kat?lan bas?n mensuplar? ile genel olarak ili?kilerimizin nas?l geli?tirilmesi gerekti?i, bizden beklentileri ve bizim onlardan beklentilerimiz hakk?nda sohbet ettik.

Ayn? gün, 6197 Yasan?n Meclise geldi?inde konuyla ilgili gerekli deste?in verilebilmesi için ?stanbul Milletvekili Kemal KILIÇDARO?LU’nu makam?nda ziyaret ettim.

29 Mart 2008 Cumartesi günü 36. Ola?an Büyük Kongremizde Oda olan Osmaniye Eczac? Odas? 1.Genel Kurul Toplant?s?’na kat?ld?m.

31 Mart 2008 Pazartesi TÜRMOB Yasas?’nda nisbi temsili getiren de?i?ikli?i de?erlendirmek üzere meslek örgütlerinin kat?ld??? toplant?da Birli?imiz temsil ettim.

1 Nisan Sal? günü bas?n ziyaretleri kapsam?nda Radikal Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Yetkin’i ve Ak?am Gazetesi Ankara Temsilcisi ?smail Küçükkaya’y? ziyaret ettim.  

2 Nisan Çar?amba günü bu kez Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila ile görü?tük.

3 Nisan Per?embe Rekabet Kurumu ile ya?anan s?k?nt?lara ili?kin olarak Kurum Ba?kan? Nurettin KALDIRIMCI ile bir araya gelerek ya?anan s?k?nt?lar hakk?nda bilgi al??veri?inde bulunduk.

5 Nisan Cumartesi günü Genel Sekreterimiz Ecz. Hilmi ?ener Yozgat Eczac? Odas?, Merkez Heyeti üyemiz Ali Aslan ve Denetleme Kurulu üyelerimiz Hüseyin Olan ve Ahmet Cemal Toplu da  Ad?yaman Eczac? Odas? Genel Kurulu’na kat?ld?lar.

8 Nisan Sal? günü IEIS Genel Sekreteri Say?n Turgut Tokgöz ?laç Takip Sistemi ile ilgili görü?lerini payla?mak üzere bir heyetle birlikte birli?imizi ziyaret ettiler. Ayn? gün, yine bas?n ziyareti kapsam?nda bu kez Cumhuriyet Gazetesi’nde Mustafa Balbay’? ziyaret ettik.

11-13 Nisan tarihlerinde TEKB ile birlikte düzenledi?imiz Farmavizyon Eczac?l?k Fuar?’ndayd?k. Orada çok say?da meslekta??m?zla bulu?ma f?rsat? yakalam?? olduk. Hem bilimsel program hem de sosyal etkinlikler bak?m?ndan oldukça hareketli geçen fuar, kat?l?mc?lar aç?s?ndan da belirli bir eksikli?i gidermesi ba?lam?nda verimli geçti.

14 Nisan Pazartesi günü ise, ?laç Sanayicileri ve ecza depocular? ile kahvalt? ettik. Kamu kurum ?skontolar? ve ilaç fiyat de?i?imleri ba?ta olmak üzere, ilaç takip sistemi ve di?er sosyal sorumluluk projelerinde ortak neler yapabilece?imizi görü?tü?ümüz toplant?, oldukça verimli geçti ve Türkiye eczac?l?k tarihinde ilk kez, sektörün tüm bile?enlerini düzenli olarak bir araya getirecek bir yap?; Sektör Konseyi kuruldu.

17 Nisan Per?embe günü Sa?l?k Bakanl??? Temel Sa?l?k Hizmetleri’nden Dr.Fatma Aygül ile Aile Hekimli?i konusunda görü?tük.

17-18 Nisan günlerinde Sanayi ve Ticaret Bakanl??? taraf?ndan düzenlenen Tüketici Konseyi’ne kat?ld?k.

19 Nisan Cumartesi günü ise yine yeni kurulan odalar?m?zdan Karaman Eczac? Odas?’n?n Genel Kurulu’ndayd?k.

23 Nisan Çar?amba günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram? nedeni ile TBMM’de verilen resepsiyonda birli?imizi temsil ettim.  

25-26 Nisan günlerinde ise, 36 ?nc? dönemin ilk Bölge Toplant?lar?n? Samsun ve Kastamonu’da gerçekle?tirdik. Çok say?da meslekta??m?z?n kat?ld??? bu toplant?lar, oldukça verimli geçti. Bundan sonra da bu toplant?lar? ba?ka bölgelerimizde gerçekle?tirmeye devam edece?iz. Çünkü eczac? meslekta?lar?m?zla yüz yüze gelebildi?imiz ve do?rudan ileti?im kurdu?umuz zeminleri çok önemsiyoruz.  

1 May?s’ta ise, ?stanbul’da ??çilerin Birlik Mücadele Dayan??ma Günü’nü kutlamak üzere TTB, SES, ?stanbul Tabip Odas?, ?stanbul Eczac? Odas?n?n bulu?ma yeri olan ?i?li Etfal Hastanesi’nin önünde idik. ?stanbul’da adeta s?k?yönetim ilan edildi?inden, Taksim Meydan?’na ç?kabilme f?rsat?m?z olmad? ve hastanelere at?lan gaz bombalar?ndan sonra daha fazla insan?n can?n?n yanmamas?, zarar görmemesi için, en demokratik hakk?m?z? kullanmaktan al?konulmu? oldu?umuzu kabul ettik. Bu arada, dünyan?n hiçbir yerinde olmayacak ?ekilde D?SK’e ve ÖDP’ye sald?r?lmas?n? bir kez daha k?n?yorum. Ayn? biçimde, TTB Ba?kan? Gençay Gürsoy’un 1 May?s’?n hemen sonras?nda gözalt?na al?nmas?n? da demokratik teamüllere ayk?r? bir davran?? olarak de?erlendirdi?imi ifade etmeliyim.

De?erli meslekta?lar?m,

Bu 14 May?s’ta Türkiye’de bilimsel eczac?l???n 169 uncu y?l?na girmi? olaca??z. Meslekta?lar?m?z? bir araya getiren, sorunlar?m?z? ve taleplerimizi kamuoyu ile payla?mak konusunda bizlere bir f?rsat sunan 14 May?s’?n bu y?l da her y?l oldu?u gibi iyi geçmesini diliyor, tüm meslekta?lar?m?z?n Bilimsel Eczac?l?k Günü’nü kutluyorum.

 
    |  2008-05-05
   

İthal İlaç İşlem Sürecindeki ilacınızın durumu için TC kimlik numaranızı yazıp gönder butonuna basınız.
T.C. Kimlik No :