TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
 
 
 
 
 
GÜNCE
 

MAYIS-HAZ?RAN
De?erli Meslekta?lar?m,

May?s- Haziran aylar? hem 14 May?s Bilimsel Eczac?l?k Günü ve hem de Temmuz aylar?nda SGK ile imzalanan Protokol nedeniyle, oldukça yo?un geçiyor. Bu yo?unluk aras?nda ya?amaktan yazmaya f?rsat bulamad???m?z? söylesem abart? olmayacak.

May?s ay?na, Emek Platformu bile?enlerinden D?SK, KESK, TMMOB ve TTB’nin karar?na uygun olarak, TTB; SES, ?stanbul Tabip Odas?, ?stanbul ve Trabzon eczac? odalar?m?z ve çal??anlar?m?z ile birlikte ?i?li Etfal Hastanesi’nin önünde bulu?up Taksim’de yap?lacak 1 May?s kutlamalar?na kat?lmak niyeti ile ba?lad?k. Ancak gördü?ümüz ve maruz kald???m?z manzara, demokratik bir hukuk devletine hiçbir biçimde yak??mayan, ayr?m gözetmeksizin ?iddet uygulayan polis manzaras?yd?. Hastanenin bahçesinde di?er sa?l?k meslek örgütlerinin ve kutlamaya kat?lan Odalar?m?z?n yöneticileri ile birlikte göz ya?art?c? bombalardan pay?m?za dü?eni ald?k. Yap?lan ortak bas?n aç?klamas?na kat?ld?k ve biz de bir bas?n aç?klamas? yay?nlayarak bu antidemokratik, özgürlü?ümüzü k?s?tlay?c? uygulamay? protesto ettik.   

3 May?s 2008 Cumartesi  günü Adana Eczac? Odas? taraf?ndan düzenlenen Aile Hekimli?i toplant?s?na kat?larak bir sunum yapt?m. Aile hekimli?i sisteminin f?rsatlar?n? de?erlendiren yetkililerin yan?nda, sistemin risklerine de?inmek yine biz sivil toplum örgütlerine dü?tü.  

6 May?s 2008 Sal? günü Sa?l?k Bakanl??? Müste?ar? Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜO?LU’nu makam?nda ziyaret ettik.

10 May?s 2008 Cumartesi günü Zonguldak Eczac? Odas?’n?n 14 May?s kutlamalar? kapsam?nda düzenlemi? oldu?u etkinliklere kat?ld?k.

11 May?s 2008 Pazar günü ?anl?urfa Eczac? Odas? taraf?ndan düzenlenen 14 May?s kutlamalar?na kat?ld?k ve ard?ndan il temsilcileri, delegeler ve üyelerin kat?ld??? bölge toplant?s?n? yapt?k. Toplant?da meslekta?lar?m?zla bölgesel sorunlar hakk?nda konu?ma f?rsat? da bulduk.

13 May?s 2008 Sal? günü Geleneksel 14 May?s Bilimsel Eczac?l?k Günü dolay?s?yla TEB Merkez Binas?nda bir bas?n toplant?s? düzenleyerek, ülkemizi ve mesle?imizi ilgilendiren sorunlar?n bir kez daha alt?n? çizdik.

Ayn? ak?am Türk Eczac?lar? Birli?i’nin ev sahipli?i’nde TEB Otel’de düzenlenen 14 May?s Eczac?l?k Günü Resepsiyonu’na Sa?l?k Bakanl??? Müste?ar? O.Fevzi GÜMRÜKÇÜO?LU’nun yan? s?ra çok say?da akademisyen ve eczac? kat?ld?. Resepsiyonda ayr?ca, her y?l düzenlenen TEB Eczac?l?k Akademisi ödül töreni gerçekle?tirildi. Buradan bir kez daha ödül alan meslekta?lar?m?z? tebrik ediyorum.

14 May?s 2008 Çar?amba günü Gazi Üniversitesi Eczac?l?k Fakültesinde düzenlenen 14 May?s Eczac?l?k Günü kutlamalar?na kat?ld?k.

15 May?s 2008 Per?embe günü SGK Genel Sa?l?k Sigortas? Genel Müdürünü ziyaret ederek, 01 Temmuz 2008’de yürürlü?e girmesi gereken 2008 Y?l? SGK Protokolünün bir an evvel imzalanarak, eczac?lar?n ma?dur edilmemesinin gerekti?ini belirttik.

24 May?s 2008 Cumartesi günü Kahramanmara? Eczac? Odas?’n?n yeni binas?n?n aç?l?? törenine kat?ld?m.

29 May?s 2008 Per?embe Sa?l?k Bakanl??? Müste?ar? O.Fevzi GÜMRÜKÇÜO?LU’nu makam?nda ziyaret ettik.

30 May?s 2008 Cuma Günü ?E?S’nin düzenlemi? oldu?u Do?u Avrupa Ülkelerindeki Jenerik ?laç Pazar? ve Politikalar? ile ilgili toplant?ya kat?ld?m.

31 May?s 2008 Cumartesi günü ise, Gazi Üniversitesi Mezunlar? Derne?i’nin düzenledi?i 25. y?l?n? dolduran mezunlar bulu?mas?na kat?ld?m ve eski s?n?f arkada?lar?m?z ile vakit geçirme ?ans? bulduk.

2 Haziran 2008 Pazartesi günü Hacettepe Üniversitesi Eczac?l?k Fakültesinin mezuniyet törenine kat?ld?k ve aram?za yeni kat?lan meslekta?lar?m?za ho? geldiniz dedik.

5 Haziran 2008 Per?embe günü SGK Ba?kan Vekili Fatih ACAR’? makam?nda ziyaret ettik. Ziyarette kamu kurum ?skontolar?, provizyon sisteminde ya?anan aksakl?klar, günübirlik tedavi, hasta kat?l?m paylar?, meslek hakk? ve sahte ilaç konular?nda ya?anan sorunlar aktar?ld?.

7 Haziran 2008 Cumartesi günü Gazi Üniversitesi Eczac?l?k Fakültesi mezuniyet törenine kat?ld?k.

8-10 Haziran 2008 tarihleri aras?nda Helsinki’de yap?lan PGEU (Avrupa Birli?i Eczac?l?k Grubu) Genel Meclisi toplant?s?na Genel Sekreter Ecz.Hilmi ?ENER, Denetleme Kurulu Ba?kan? Ecz.?erif BOYACI ve Denetleme Kurulu Üyesi Ecz.Ahmet Cemal TOPLU ile birlikte kat?ld?k.

18 Haziran 2008 Çar?amba günü, II. Ba?kanlar Dan??ma Kurulu Toplant?s?’n? gerçekle?tirdik. 36. Dönem Merkez Heyeti çal??malar?n?n ve bölgesel sorunlar?n de?erlendirilmesi gündemli yap?lan toplant?ya 46 Eczac? Odas? Ba?kan? kat?ld?. Toplant?da a??rl?kl? olarak süresi yakla?makta olan Protokol konusu görü?üldü.

20 Haziran 2008-Cuma günü SGK taraf?ndan yap?lan davet üzerine Genel Sekreter Ecz.Hilmi ?ENER, Sayman Ecz.Özgür ÖZEL ve Denetleme Kurulu Üyesi Ecz.Hüseyin OLAN ile birlikte, SGK Genel Sa?l?k Sigortas? Genel Müdürü Sami TÜRKO?LU ile bir görü?me gerçekle?tirdik. Görü?mede, SGK ile TEB aras?nda imzalanacak 2008 y?l? Protokolü görü?melerinin 23 Haziran 2008 tarihinde ba?lamas?na karar verildi. Ayr?ca ayn? heyetle, Protokol konusunda SGK Sa?l?k ??leri Daire Ba?kan? Süleyman HAKB?LEN ve Ecz.Meral AKSOY ile de bir görü?me gerçekle?tirdik.

23 Haziran 2008-Pazartesi Ankara Üniversitesi Eczac?l?k Fakültesi mezuniyet törenine kat?ld?m. Ayn? gün, SGK’da heyetler bir araya gelerek 2008 Y?l? Protokolü ile ilgili görü?melere ba?lad?lar.

24 Haziran 2008 günü Azerbaycan’dan al?nan diplomalara s?navs?z verilen denkliklerin iptal edilmesinin gereklili?i ve kamu kurum ?skontolar?n?n çözümlenmesi konular?nda, Sa?l?k Bakanl??? Müste?ar? Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜO?LU ile tekrar bir görü?me gerçekle?tirdik.

25 Haziran 2008 günü 2008 y?l? SGK Protokolü ile ilgili olarak TEB ve Kurum heyetleri aras?nda yap?lan toplant? devam ederken, SGK Kurum Ba?kan Vekili Fatih ACAR ile tekrar bir görü?me gerçekle?tirerek, kamu kurum ?skontolar?, kademeli eczane ?skontolar?, eczac?lara yap?lacak ödemeler, günübirlik tedavi uygulamas?, muayene ücretleri, hasta kat?l?m paylar? ve sözle?mede yer alan cezai hükümler konular?nda ya?anan problemleri ve  çözüm önerilerini içeren dosyay? kendisine ilettim. Ayn? gün 51 eczac? odas? AYNI saatte bas?n aç?klamas? yaparak, görü?meci heyetin ve meslek örgütlerinin arkas?nda olduklar?n? belirterek, kararl?l?klar?n? ilan ettiler.

26 Haziran 2008 günü SGK ile TEB aras?nda 23-24-25 Haziran 2008 tarihlerinde yap?lan 2008 y?l? SGK Protokol toplant?lar?, Kurum ile anla?ma sa?lanamamas? nedeniyle görü?meci heyetimiz masadan kalkt?. ??te o andan itibaren bizim için eylemlilik süreci ba?lam?? oldu.

27 Haziran’da 2008 y?l? SGK Protokol görü?melerinde Kurum ile anla?ma sa?lanamamas?ndan dolay? heyetimizle birlikte, Sa?l?k Bakan? Prof.Dr.Recep AKDA?’? makam?nda ziyaret ederek, Protokol görü?melerinde çözümsüzlü?e yol açan kamu kurum ?skontolar?, kademeli eczane ?skontolar? ve günübirlik tedavi uygulamas?nda ya?anan sorunlar?n çözümlenmesi gerekti?ini belirttik. Ayn? ak?am ?laç ve Eczac?l?k Genel Müdürü ile de görü?erek kamu kurum ?skontolar?n?n yükünün eczac?dan al?nmas? konusundaki önerilerimizi kar??l?kl? olarak somutla?t?rmaya çal??t?k.

Ayn? heyetle gün içinde 2008 y?l? SGK Protokol görü?melerinde anla?ma sa?lanamamas? ile ilgili olarak, Çal??ma Bakan? Faruk ÇEL?K’in daveti üzerine görü?meye gittik ve kamu kurum ?skontolar?, kademeli eczane ?skontolar?, günübirlik tedavi ve eczanelere yap?lacak ödemelerin Protokolde çözümlenemedi?ini belirterek, bu konular?n bir an evvel çözümlenmesi gerekti?ini belirttik.

28 Haziran 2008 günü 2008 y?l? SGK Protokol görü?melerinde Kurum ile anla?ma sa?lanamamas?ndan dolay? Protokol gündemli III. Ba?kanlar Dan??ma Kurulu toplant?s? 47 Eczac? Odas?n?n kat?l?m? ile TEB Merkez Binas?nda gerçekle?tirildi. Eczac? odalar?m?z?n oybirli?iyle, Protokol’deki k?rm?z? çizgilerimizi ne olursa olsun savunma karar? ald?k. Ayn? gün, eczac? odalar?m?z?n ba?kanlar? ile birlikte, bir bas?n aç?klamas? yaparak, 8.500 eczanenin sürekli olarak kapanmas?ndansa, tüm eczanelerimizin süreli olarak kapanmas?n? tercih edece?imizi ilan ettik. Ve bu tercihimizin gere?ini yerine getirmek üzere, 26 Haziran’da ba?lad???m?z olas? eylem senaryolar?na uygun haz?rl?klar?m?z?, kepenk kapatma noktas?nda yo?unla?t?rd?k. 30 Haziran itibariyle, tüm eczac? odalar?m?z ve eczac?lar?m?z, 1 Temmuz’da yap?lacak kepenk kapatmaya haz?rd?.

30 Haziran’da yapt???m?z bir dizi görü?me sonunda, ak?am saatlerinde uzla?ma sa?land?. Çal??ma ve Sosyal Güvenlik Bakan? ile sabah bir görü?me yapt?k. Bakanlar Kurulu’nun birinci gündem maddesi olarak eczane kapanmas? konu?ulduktan sonra, Say?n Çal??ma ve Sosyal Güvenlik, Sa?l?k ve Maliye Bakanlar? ile ak?am saatlerinde yap?lan toplant?da, kamu kurum ?skontolar? ve eczane ?skontolar? ile ilgili ciddi bir mesafe ald?k. Geçen y?l 4.592 eczanemizin SGK’ya yapt??? ?skontoyu (%3) yüzde 1’e çektik ve bu dilime giren eczac? say?m?z? iki kat?na kadar geni?lettik. Böylelikle yüzde 1 ?skonto veren eczanelerimizin say?s?n? 8.947’ye ç?kard?k Bu yeni düzenleme ile 6.975 eczac?m?z %2’lik dilime yerle?irken, 3.542 eczanemiz de yüzde 3’lik dilimde yer alm??t?r.En üst dilimde ise yüzde 4.5 ?skonto veren 7.111 eczanemiz vard?. Bu say?y? 2.316’ya dü?ürdük ve bu eczanelerimizin verdi?i ?skontoyu da yüzde 4’e çektik. Böylece eczanelerin toplam olarak kamuya yapt??? ortalama ?skonto oranlar?nda toplam rakama bak?larak büyük bir dü?ü? gerçekle? oldu. Di?er yandan, son üç y?ld?r SSK’lar?n serbest eczanelere aç?lmas?ndan sonra kamu kurum ?skontolar?n?n üzerimizden aktar?lmas? ile do?an ortalama yüzde 2.86’l?k zarar?m?z? ortadan kald?rmak üzere, üzerinde 6 ayd?r çal??t???m?z çözüm formüllerini payla?t?k. Gelinen noktada YTL al?p YTL vermenin uygulanabilir bir çözüm oldu?u fikrinde uzla?ma sa?land?.  

1 Temmuz günü ç?kan genelge ile, sanayicilerin genel yaz? oldu?u için uymamakta direnebileceklerini öngördü?ümüz fiyat dü?ü?lerinde 45 günlük geçi? süresini beklemeden stok zarar?n?n ödenmesi konusu resmile?mi? oldu. Ek olarak, Protokolde bir suça iki ceza yakla??m? ortadan kald?r?ld?, 5754’ün kanunla?mas? ile kaybetti?imiz yüzde 100 avans uygulamas?n?n devam?na karar verildi.

Bize yedi noktam?z? tam olarak de?ilse bile, önemli bir k?sm?n? ve büyük bir ço?unlukla kazand?ran, meslekta?lar?m?z?n birlikte, omuz omuza, kararl?, co?kulu duru?lar? oldu. Birlikteli?in ve dayan??man?n önemini, gücünü gösterdik. Tek bir ses, tek bir yürek olduk. ??te eylemin kendisi budur. Daha fazlas?n? yapabilir miydik? Evet. Yapacak m?y?z? Evet. Çünkü bitmedi, daha yeni ba?l?yor. Bir gün, bir eylem, bir masa, bir protokol de?il; kazanaca??m?z bir hayat, bir dünya var. Beraber olmaya devam edersek, ba?arabiliriz.

Sizlere, tek tek te?ekkür ediyorum. Meslek örgütü sizsiniz. Gücünüzü gösterdiniz.

Dayan??ma duygular?mla,

Ecz. Erdo?an ÇOLAK

Ba?kan

 
    |  2008-07-03
   

İthal İlaç İşlem Sürecindeki ilacınızın durumu için TC kimlik numaranızı yazıp gönder butonuna basınız.
T.C. Kimlik No :