13 MART 2014 TARİH VE 28940 SAYILI RESMİ GAZETE’DE TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR

39.A.00.001251
13.03.2014

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Türk Eczacıları Birliği’nin 39.Olağan Büyük Kongresi’nde alınan kararlar gereğince Birliğimizce T.C.Başbakanlık Mevzuat Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne yapılan başvuru doğrultusunda 13 Mart 2014 tarih ve 28940 Sayılı Resmi Gazete’de Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikler şu şekildedir:

MADDE 1 – 2/10/1995 tarihli ve 22422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “ve herhangi bir nedenle haysiyet divanlarında cezalandırılmamış” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye üçüncü fıkra eklenmiştir.

“6643 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmü denetçi eczacılar için de uygulanır.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35 – Odalar tüm gelirleri ve parasal işlemlerinde Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından kurulan Eczacı Bilgi Sistemini kullanır. Bu işlemlere ait her türlü makbuz ve evrak Eczacı Bilgi Sistemi üzerinden alınarak ilgilisine verilir. Sistemin teknik nedenlerle çalışmaması halinde TEB Merkez Heyeti tarafından bastırılan makbuzlar kullanılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
“Merkez Heyeti eczacıların daha yüksek bir meslek kültürüne ve akademik düzeye erişebilmelerini temin etmek, eczacılık mesleğinin icrası ve bunlarla ilgili mevzuatın gereği gibi uygulanmasına ve eczacıların mesleki bilgilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, eczacılık ve gerektiğinde diğer meslek gruplarına mensup kişilerden oluşan Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi kurar. Eczacılık Akademisi ve bu Akademide görev yapacak kişilerin görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları, görev süreleri ile ücret ve görev giderleri TEB Merkez Heyeti tarafından belirlenir.”

MADDE 4 − Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanı yürütür.
Yönetmelik hükümleri 13 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe girmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Yönetmelik metni için tıklayınız.

 
    |  13.03.2014
İthal İlaç İşlem Sürecindeki ilacınızın durumu için TC kimlik numaranızı yazıp gönder butonuna basınız.
T.C. Kimlik No :