BAŞKANDAN
 

Bildi?iniz gibi, Ocak ay?, elektronik sigaran?n etken maddesi ve reklam?n?n yap?lmas? ile ilgili tart??malarla ba?lad?. Biz de bu konudaki görürlerimizi çe?itli platformlarda dile getirdik. Sky Türk ve TV-8’le canl? telefon ba?lant?s? kurarak, e-sigaran?n içerdi?i nikotinin sa?l?k zararlar?n? ve reklam?n?n yap?lmas?n?n yanl?? oldu?unu ifade ettik.

7 Ocak 2008 Pazartesi günü Haber Türk Kanal?nda ilaç ve eczac?l?k alan?nda ya?anan sorunlardan bahsettik. Eczac?lar?m?z?n geri ödemeden, kat?l?m paylar?ndan, provizyon sisteminden kaynakl? sorunlar?n? kamuoyu ile payla?ma f?rsat? bulduk. Arkas?ndan, ertesi gün, Sa?l?k Bakanl??? Müste?ar? Orhan Fevzi Gümrükçüo?lu ile ilaç fiyat kararnamesinde tan?mlanan geçi? sürelerinin uygulanmas? ile ilgili olarak yeniden görü?tük. Ayn? gün, NTV’de Yatan hasta ilaçlar?n?n hastanelerden temini ile ilgili ya?anan s?k?nt?lara ili?kin görü?lerimizi aktard?k. özellikle altyap? ve personel eksiklikleri giderilmeden uygulaman?n ba?lamas?n?n sistemi daha da zorla?t?rmas? olas?l???na dikkat çektik.

9 Ocak 2008 Çar?amba günü bu kez Sa?l?k Bakanl??? ilaç ve Eczac?l?k Genel Müdürü Mahmut Tokaç ile Ba?kanl?k Kurulu üyelerimizle birlikte ilaç Fiyat kararnamesindeki 45 günlük geçi? süresine uyulmas? konusunu görü?tük.

10 Ocak 2008 Per?embe günü ise Maliye Bakanl??? Mst.Hasan Basri Aktan ile görü?tük.

15 Ocak Sal? günü Büyük Kongre Karar?m?z do?rultusunda kurulan Yozgat Eczac? Odas? geçici yönetim kurulunu atamak ve kendilerine ba?ar?lar dileklerimizi iletmek üzere Yozgat’a gittik. 16 Ocak günü, ayn? amaçla Karaman’a ve 22 Ocak günü de Osmaniye ve Ad?yaman’a gittik. Yeni kurulan tüm eczac? odalar?m?za ba?as? dileklerimizi tekrarlamak istiyorum.

17 Ocak Per?embe günü Sosyal Sigortalar ve Genel Sa?l?k Sigortas? Yasa Tasar?s?’n?n taleplerimiz dikkate al?nmadan Meclis’e ta??nmas? üzerine, TTB, TMMOB; KESK ve D?SK ile birlikte düzenledi?imiz miting vard?. Mitinge Merkez Heyeti üyelerimizin yan?nda, Ankara ve ?stanbul’dan da eczac?lar?m?z kat?ld?lar. önümüzdeki dönemde de GSS ile ilgili etkinliklerimizi sürdürmemiz gerekiyor. Yurtta?lar?m?z?n sa?l?k hizmetlerine ula?mas?n? engelleyen her türlü yasal ve kurumsal düzenlemeye ili?kin sa?l?k hizmet sunucular? olarak kamuoyunu bilgilendirmeliyiz.

18 Ocak 2008 Cuma günü Bursa Eczac? Odas? eski ba?kan? ve kooperatifin kurucu üyesi Ecz. Naci Do?an ad?na kurulan Kültür Merkezi’nin aç?l???n? yapt?k. Eczane Teknisyenleri sertifika törenine kat?ld?k.

24 Ocak 2008 Per?embe günü Hacettepe üniversitesi FATUM taraf?ndan düzenlenen “Farmakoekonomi çal??tay?: Temel Prensipler ve Referans Sa?l?k Sistemlerindeki
Uygulamalar” ba?l?kl? çal??tay’a kat?ld?k. Ayn? gün, Merkez Heyeti üyelerimiz ile beraber Sa?l?k Bakan? Recep Akda?’? ziyaret ederek 6197 say?l? yasaya ili?kin çekince ve taleplerimiz, günübirlik tedavi, yatan hasta reçetelerinin hastane eczanelerinden kar??lanmas?nda olu?an sorunlar?n giderilmesi konusundaki önerilerimiz, ilaç Fiyat Kararnamesi’nde geçi? süresinin uygulanmamas?ndan do?an kay?plar?m?z gibi konular? kendisine aktard?k. Say?n Bakan, 6197 ile ilgili olarak nüfusa göre s?n?rlama talebimizi uygun buldu?unu aktard?. Ayr?ca, sorunlar?m?z?n SGK nezrinde takipçisi olaca??n?, ilaç sanayicileri ile ilgili geçi? süresi konusunun da sanayi, TEB ve Bakanl?k aras?nda çözülebilece?ini ifade etti.

28 Ocak 2008 Pazartesi günü ise SGK GSS Genel Müdürü Sami Türko?lu ile kamu kurum alacaklar?, Protokol, SUT, kat?l?m paylar?, provizyon sistemi ile ilgili görü?me yapt?k.

Bürokrasi ile görü?melerin yo?un olarak sürdü?ü bir ay oldu Ocak. ?ubat ay?nda da muhtemelen Protokol görü?meleri odakl? bir trafik devam edecek. Eczac?lar?n beklentisi ve s?k?nt?s? büyük. Bu s?k?nt?y? çözebilecek tüm adreslerle görü?melerimizi sürdürece?iz.

Hepinize iyi bir ay diliyorum.

Ecz. Erdo?an çOLAK
Ba?kan

 
    |  2008-01-30