BAŞKANDAN
 

De?erli Meslekta?lar?m,

Meslek örgütümüzün temsilcileri taraf?ndan yürütülen d??a dönük etkinliklerimiz hakk?nda camiam?z?n daha fazla bilgi sahibi olmas? ve dolay?s?yla bu ?effafl???n meslek örgütümüze yans?mas? için bu kö?eyi haz?rl?yoruz. Kiminle, hangi konularda görü?meler yapt???m?z? ve gündemlerimizin neler oldu?unu bu kö?eden takip etmek mümkün. Ancak bu yo?un bürokrasi ve etkinlikler, temel olarak eczac?lar?m?z?n gündelik sorunlar?n? çözmeye dönük olarak gerçekle?tiriliyor. En son olarak Merkez Heyetimiz taraf?ndan önerilen ve Birinci Ba?kanlar Dan??ma Kurulumuz taraf?ndan kabul edilen uzun dönemli perspektifimizi ise, yay?nlar?m?zdan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. K?saca, bu dönemde eczac?n?n sa?l?k hizmetlerindeki dan??manl?k rolünü ve birinci basamak sa?l?k hizmetlerinin bir halkas? olmas? gerekti?ini vurguluyoruz. Eczac?n?n eczanesini ve kendisini klinik eczac?l?k ve farmasötik bak?m alanlar?nda geli?tirmesi gerekiyor. Eczac?n?n ve eczac?l?k hizmetlerinin vazgeçilmezli?ini göstermek ve vurgulamak, tüm eczac?lar?m?z aç?s?ndan bir seferberlik gerektiriyor. Bizi ve örgütümüzü güçlü k?lan?n bu oldu?unu dü?ünüyoruz.

?ubat ay? ba??ndan itibaren gerçekle?tirdi?imiz ve kat?ld???m?z etkinlikler ise ?öyle:

1 ?ubat 2008 Cuma günü Ba?kanl?k Kurulu üyelerimiz ve Merkez Heyeti üyemiz Ali Aslan ile birlikte  SGK Kurum Ba?kan? Tahsin Güney ile görü?me yapt?k. Görü?menin konusu provizyon sistemi, kat?l?m paylar? ve kamu kurum ?skontolar? idi. Ayn? gün II. Ba?kan?m?z ?evket Kaya ile birlikte AKP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Mir Dengir Mehmet F?rat ile görü?tük.

6-7 ?ubat günlerinde ise Merkez Heyeti olarak iki günlük bir Çal??tay düzenledik. Birli?imizin iki y?ll?k Çal??ma Program? ve takviminin Ba?kanlar Dan??ma Kurulu’na sunulmak üzere haz?r hale getirilmesi için yapt???m?z çal??ma, son derece verimli oldu.

11 ?ubat 2008 Pazartesi günü TGRT’de “Ortak Ak?l” Program?’nda canl? yay?n konu?u idim. Genel olarak ilaç ve eczac?l??a bak?? aç?m?z? ve ortak sorunlar?m?z? dile getirdi?imiz programla ilgili olarak olumlu geribildirimler ald?k.

12 ?ubat 2008 Sal? günü Reklam Kurulu Toplant?s?’na kat?ld?m.

13 ?ubat 2008 Çar?amba günü CHP ?stanbul Milletvekili Kemal K?l?çdaro?lu Birli?imizi ziyaret etti. Kendisi ile, ülke sorunlar? yan?nda ilaç ve eczac?l?k sorunlar? ile ilgili de sohbet etme f?rsat? bulduk. Ayn? gün, Birli?imiz Ar-Ge Birimi taraf?ndan yürütülen “Ak?ll? Çocuk Ak?lc? ?laç Kullan?r” projesi çerçevesinde bir sempozyum düzenledik. Sempozyuma hem tüketici örgütleri, hem de sa?l?k sektörü temsilcileri kat?ld?.

14 ?ubat 2008 Per?embe günü SGK Sa?l?k ??leri Genel Müdürü Sami Türko?lu ile görü?me yapt?k. Provizyon sistemi, kat?l?m paylar?, kamu kurum ?skontolar?, sahte kupürler, SUT’un durumu ve sözle?me süreci ile ilgili görü? ve s?k?nt?lar?m?z? ifade ettik.

15-16 ?ubat 2008 günlerinde ise 36 ?nc? dönemin ilk Ba?kanlar Dan??ma Kurulu Toplant?s?’n? gerçekle?tirdik. Birli?imizin Çal??ma program? üzerine tart??t???m?z toplant?n?n tutanaklar? her zaman oldu?u gibi yay?nlanacak. Burada sadece Oda Ba?kanlar?m?z?n Çal??ma program?na yakla??mlar?n?n gayet olumlu oldu?unu gözlemledi?imi ifade etmek isterim. 

 9 ?ubat 2008  Sal? günü Merkez Heyeti üyelerimizle birlikte Çal??ma ve Sosyal Güvenlik Bakan? Faruk Çelik ile görü?me yapt?k. Yatan hasta reçetelerinin kar??lanmas?nda ya?anan sorunlardan duydu?umuz endi?eyi kendileri ile payla?t?k ve sorunun çözümü konusundaki önerilerimizi yaz?l? olarak kendilerine aktard?k. Ayn? gün Maliye Bakanl??? Gelirler ?daresi Ba?kan? M.Akif Ulusoy ile de eczanelerin mali aç?dan denetimi konusunu görü?tük.

20 ?ubat 2008 Çar?amba günü TBMM Sa?l?k Komisyonu ile Merkez Heyeti olarak yemek yedik. Özellikle 6197 say?l? Yasa’n?n akibeti konusunda kar??l?kl? görü? al??veri?inde bulunduk.  Sa?l?k Komisyonu Ba?kan? yan?nda Komisyon’da temsil edilen di?er partilerin üyeleri de toplant?ya kat?ld?.

22 ?ubat 2008 Cuma günü Ege Eczac?l?k Günleri için bulundu?umuz ?zmir’de Merkez Heyeti Toplant?s? yapt?k. Yine ayn? gün, Çal??ma program?m?z do?rultusunda eczac? kooperatiflerinin temsilcileri ile Birli?imiz ile ortak yap?labilecek projeler hakk?nda bir görü?me yapt?k.

23-24 ?ubat 2008 tarihlerinde Ege Eczac?l?k Günleri’ne kat?ld?k. Expo 2015’in ?zmir’de “Herkes ?çin Sa?l?k” temas?yla yap?lmas?n? desteklemek üzere bir panel düzenledik. Ayr?ca 5510 say?l? SSGSS Yasas?’nda yap?lmas? öngörülen de?i?iklikleri masaya yat?rd???m?z bir toplant? yapt?k. Ege Eczac?l?k Günleri’nin üçüncüsü, her zamanki gibi geni? kat?l?ml?, ba?ar?l? ve dikkat çekici bir organizasyon olmay? ba?ard?.

25 ?ubat 2008 Pazartesi günü Eczac?l?k Akademisi Yönetim Kurulu Toplant?s?’na kat?ld?m. Çal??ma Program?m?zda Akademimizin gelecek dönem faaliyetleri önemli bir yer kaplad??? için, Akademimize bu y?l her zamankinden daha fazla i? dü?ecek. 

28 ?ubat 2008 Per?embe günü Merkez Heyeti üyelerimizle birlikte SGK Kurum Ba?kan? Birol Aydemir  ile görü?tük. Provizyon sistemi, kat?l?m paylar?, kamu kurum ?skontolar?, sahte kupürler, SUT’un durumu ve sözle?me süreci ile ilgili görü? ve önerilerimizi payla?maya çal??t?k. Fkat say?n Aydemir, görev teslimi için geçici bir süre orada bulundu?unu ifade etti.

6 Mart 2008 Per?embe günü Anadolu Üniversitesi Eczac?l?k Fakültesi ö?rencilerine meslek örgütümüzü tan?tan bir sunu? yapt?m. Gelece?imizi ?ekillendirecek olan gençlere meslek örgütümüzün önemini ve yapt??? i?leri aktarma f?rsat? buldum.

7 Mart 2008 Cuma günü Sa?l?k Bakan? Recep Akda?  ile görü?tüm. Kendisini 11-13 Nisan 2008 tarihlerinde yap?lacak olan Farmavizyon Eczac?l?k Fuar?’na davet ettim. Ayr?ca, fuardaki stand?m?z?n ana temas? olan organ ba???? konusunda ne tür i?birlikleri geli?tirebilece?imiz konusunu gündeme getirdik. Bunun d???nda günübirlik tedavide kullan?lan ilaçlarla ilgili ya?ad???m?z s?k?nt?lar ve özel hastanelerin günübirlik tedaviye yüklenmesi konusundaki endi?elerimizi dile getirdik. Ayn? gün SGK Ba?kan Yard?mc?s? Fatih Acar ile görü?me yapt?m.

8 Mart 2008 Cumartesi günü Dünya Kad?nlar günü nedeniyle Birli?imiz ve Ankara Eczac? Odas? taraf?ndan ortak olarak düzenlenen seminere kat?larak bir konu?ma yapt?m. Buradan bir kez daha eczac? meslekta?lar?m?z?n Dünya Kad?nlar Günü’nü kutluyorum.

11-12-13 Mart 2008 günleri ise Brüksel’de yap?lan gözlemci üyesi oldu?umuz Avrupa Birli?i Eczac?l?k Grubu Genel Meclisi’ne kat?ld?k. Denetleme Kurulu üyemiz Ecz. ?erif Boyac?’n?n Expo 2015’in ?zmir’de yap?lmas? ile ilgili bir sunu? da yapt??? toplant?, bizim aç?m?zdan Avrupa ülkelerindeki meslekta?lar?m?zla deneyim payla??m? aç?s?ndan ilginç bir tecrübe oldu.  Gördük ki, Türkiye’de ya?ad???m?z s?k?nt?larla ilgili prosedürel ve yasal de?i?iklikler Avrupa’da da ya?an?yor ama çok daha ciddi bir düzeyde tart???l?yor.

14 Mart 2008 Cuma günü ise, SSGSS’nin bu haliyle yasala?mas?ndan duydu?umuz endi?e nedeni ile di?er meslek örgütleri ve sendikalarla birlikte bir bas?n aç?klamas? yapt?k. Ülkenin dört bir yan?nda emekçilerin yo?un olarak kat?ld??? etkinlikler, sesimizi duyurmak bak?m?ndan oldukça ba?ar?l? oldu.  Ayn? gün Kültür Bakan? Ertu?rul Günay ile görü?me yaparak, 2009 y?l?nda ?stanbul’da gerçekle?tirilecek olan FIP Kongresi ile ilgili bilgi verdim ve Bakanl???m?z?n da deste?ini istedim. Say?n Bakan konuya olumlu yakla?t?klar?n? ifade etti.

Önümüzdeki dönemde, 14 May?s etkinliklerinin haz?rl?klar? ve Çal??ma program?m?z?n ad?m ad?m gerçekle?tirilmesi gündemleri ile dolu olacak. Bu konuda tüm eczac? örgütlerimizin ve meslekta?lar?m?z?n kat?l?m?n? bekledi?imizi bir kez daha hat?rlatmak isterim.  Eczac? meslekta?lar?m?z?n provizyon sistemi ba?ta olmak üzere, kat?l?m paylar?n?n geri ödenmesi, kamu kurum ?skontolar?, sözle?me, ödeme gecikmeleri gibi konularda eczanenin içine de yans?yan çok çe?itli s?k?nt?lar? oldu?unu biliyoruz. Bu sorunlar? çözebilmek için yo?un bir gayret içindeyiz ancak mesle?in vazgeçilmezli?ini göstermek aç?s?ndan, bilimsel ve sosyal boyutuna da e?ilmek noktas?nda ayn? yo?un gayreti sarf etmemiz gerekti?ini dü?ünüyoruz. Bunu ancak hep beraber yapabiliriz. 

 
    |  2008-03-24